Miroslav VANĚK a kol.: Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu. (2. roz. vyd.)

Miroslav VANĚK a kol.: Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu. (2. roz. vyd.)

Praha : Karolinum (2. rozšířené vydání). 2019 (ISBN 978-80-246-4450-9). 840 s. Kniha přináší jedinečná svědectví stovky studentských aktérů listopadové revoluce 1989, jejichž prostřednictvím zachycuje život v časech tzv. normalizace a v okamžicích pádu režimu. Po historickém a metodickém úvodu do problematiky a interpretaci rozhovorů následuje 65 rozhovorů s vysokoškolskými studenty z Čech, Moravy a Slezska ze […]Lenka KRÁTKÁ: Letos musíme být spokojenější než loni? Proměny české firemní kultury po roce 1989

Lenka KRÁTKÁ: Letos musíme být spokojenější než loni? Proměny české firemní kultury po roce 1989

Praha : Karolinum. 2019. (ISBN 978-80-246-4385-4). 216 s. Kniha se věnuje tématu transformace firemní kultury v českém prostředí, konkrétně v tuzemských pobočkách zahraničních korporací, jež byly nově zakládány po roce 1989 a staly se vzorem pro etablování „západní“ firemní kultury v tuzemském kontextu. Oproti jiným publikacím, jež vnímají firemní kulturu jako nástroj řízení a zlepšování výkonu […]Lenka KRÁTKÁ, Pavel MÜCKE (eds.): Turistická odysea. Krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 1989

Lenka KRÁTKÁ, Pavel MÜCKE (eds.): Turistická odysea. Krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 1989

Praha : Karolinum. 2019 (ISBN 9788024640556). 672 s. Kolektivní monografie Turistická odysea představuje zásadní posun v bádání o různých formách a podobách cestovního ruchu v předlistopadovém Československu. Vedle základních tendencí celostátní i regionální politiky na tomto poli představuje v jednotlivých studiích nejrůznější aspekty dobových fenoménů, jako byly odborové či podnikové rekreace, turistická hnutí, lázeňská léčebná péče […]Lenka KRÁTKÁ, Miroslav VANĚK, Jana WOHLMUTH MARKUPOVÁ (eds.): (K)lidová věda?: Proměny a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968-2008

Lenka KRÁTKÁ, Miroslav VANĚK, Jana WOHLMUTH MARKUPOVÁ (eds.): (K)lidová věda?: Proměny a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968-2008

Praha : Univerzita Karlova 2018. (ISBN 978-80-7571-017-8). 288 s. Tato publikace se zejména na základě orálněhistorických rozhovorů snaží porozumět různým cestám, které dovedly zpovídané vědkyně a vědce k akademické dráze; mimo jiné hledá odpověď na otázku, co ovlivňovalo výběr oboru, v jakém budou působit, i jejich další kariérní postup. Zároveň se pokouší na základě stejných […]Jiří HLAVÁČEK, Hana VONDRÁKOVÁ-BORTLOVÁ (eds.): Mezi státním plánem a badatelskou svobodou. Československá etnografie a folkloristika ve vzpomínkách pamětníků

Jiří HLAVÁČEK, Hana VONDRÁKOVÁ-BORTLOVÁ (eds.): Mezi státním plánem a badatelskou svobodou. Československá etnografie a folkloristika ve vzpomínkách pamětníků

Praha : Academia 2018. (ISBN: 978-80-200-2859-4). 328 s. Kniha rozhovorů se zástupci tří generací českých etnografů a folkloristů, kteří reprezentují různé oblasti bádání (pražská a brněnská pobočka Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV, univerzitní katedry, muzea a skanzeny). Vzpomínková interview reflektují rozličná témata související s vývojem disciplíny před rokem 1989 (například osobní motivace pro volbu oboru, vzpomínky na […]Pavel MÜCKE: Šťastnou cestu… ?! Proměny politik cestování a cestovního ruchu v Československu za časů studené války (1945-1989)

Pavel MÜCKE: Šťastnou cestu… ?! Proměny politik cestování a cestovního ruchu v Československu za časů studené války (1945-1989)

Pelhřimov: Nová tiskárna 2017. (ISBN 978-80-7415-149-1). 399 s. Kniha se na základě analýzy a interpretace široké škály pramenů i sekundární literatury snaží poskytnout rámcový náhled do problematiky cestování a cestovního ruchu v Československu na pozadí studené války (zhruba mezi lety 1945 až 1989) a to z pohledu politických dějin (či dějin politik). První část práce se […]Petra SCHINDLER-WISTEN, O chalupách a lidech

Petra SCHINDLER-WISTEN, O chalupách a lidech

Praha, Karolinum 2017. (ISBN: 9788024636139). 212 s. S chalupařením se přímo či zprostředkovaně setkala většina české populace. Trávení volného času v objektech tzv. druhého bydlení je považováno za přirozenou součást životního stylu především městského obyvatelstva. Kniha přibližuje vývoj tohoto fenoménu v antropologicko-historické perspektivě, snaží se ozřejmit jeho vliv na každodenní život občanů v Československu před […]Lenka KRÁTKÁ, Domovský přístav Praha. Československá námořní plavba v letech 1948-1989

Lenka KRÁTKÁ, Domovský přístav Praha. Československá námořní plavba v letech 1948-1989

Praha, Karolinum 2016. (ISBN: 9788024634647). 330 s. Kniha, zpracovaná s využitím velkého množství archivních pramenů, z větší části dosud nepublikovaných, souhrnně pohlíží na problematiku založení a rozvoje námořní plavby v bývalém Československu a na fungování samostatného podniku Československá námořní plavba, a to v období let 1948–1989. Téma je probráno z mnoha stran, vedle analýzy hospodářských výsledků se […]Miroslav VANĚK - Přemysl HOUDA (eds.), Střípky mozaiky: Každodenní život české společnosti v období normalizace a transformace z pohledu orální historie

Miroslav VANĚK – Přemysl HOUDA (eds.), Střípky mozaiky: Každodenní život české společnosti v období normalizace a transformace z pohledu orální historie

Praha, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií 2016. (ISBN: 978-80-87398-97-5). 448 s. Studie mozaiky jsou jednotlivými kamínky, které spolu tvoří jen (ale je to pouze „jen“?) rám – okraj či hranici – „velkým dějinám“. Neodmítají ani nezpochybňují mainstreamový narativ „velké historie“ o padesátých, šedesátých, sedmdesátých, osmdesátých či devadesátých letech (ani k žádnému jinému – alternativnímu, revizionistickému atd. […]Miroslav VANĚK - Pavel MÜCKE, Velvet Revolutions An Oral History of Czech Society

Miroslav VANĚK – Pavel MÜCKE, Velvet Revolutions An Oral History of Czech Society

Oxford, Oxford University Press 2016. (ISBN: 9780199342723). 264 p. Kniha se snaží popsat proměny hodnot v české společnosti v éře tzv. reálného socialismu a jak se tyto hodnoty proměnily po roce 1989 vlivem následující demokratické a ekonomické transformace. Vedle dalších pramenů se autoři se opírají o analýzu více než 300 orálně-historických interview (realizovaných především mezi […]Lenka KRÁTKÁ, A History of the Czechoslovak Ocean Shipping Company, 1948–1989. How a Small, Landlocked Country Ran Maritime Business During the Cold War

Lenka KRÁTKÁ, A History of the Czechoslovak Ocean Shipping Company, 1948–1989. How a Small, Landlocked Country Ran Maritime Business During the Cold War

Sttutgart, Ibidem Press 2016. (ISBN: 9783838207162). 256 p. Kniha v přehledové formě přibližuje historii odvětví námořní přepravy v Československu a podniku Československá námořní plavba od přelomu 40. a 50. let 20. století do roku 1989. Je strukturována podle důležitých momentů vývoje tohoto odvětví na straně jedné a milníků studené války na straně druhé. Její nedílnou […]Miroslav VANĚK - Pavel MÜCKE, Třetí strana trojúhelníků. Teorie a praxe orální historie (2. přepracované a doplněné vydání)

Miroslav VANĚK – Pavel MÜCKE, Třetí strana trojúhelníků. Teorie a praxe orální historie (2. přepracované a doplněné vydání)

Praha, Karolinum 2015. (ISBN 978-80-246-2931-5). 296 s. Název publikace odkazuje na myšlenku amerického historika Michaela Frische, že orální historie je přístupem ke vnímání a pojímání minulosti, který se symbolicky nachází mezi „laickou“ individuální či kolektivní pamětí a „velkými“ politickými dějinami. Kniha nejen široké badatelské obci, ale i zájemcům z řad laické veřejnosti představuje problematiku orální […]Miroslav VANĚK - Lenka KRÁTKÁ (eds.), Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace

Miroslav VANĚK – Lenka KRÁTKÁ (eds.), Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace

Praha, Karolinum 2014. (ISBN 9788024628134). 554 s. Dějiny tzv. normalizace a transformace se v poslední době stávají velmi populárním a diskutovaným tématem nejen uvnitř odborné komunity, ale i v řadách široké veřejnosti. Tomuto zájmu jde vstříc předkládaná kolektivní monografie, která volně navazuje na předešlou knihu z dílny Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR […]Pavel MÜCKE, Místa paměti druhé světové války. Vzpomínkové práce vojáků druhého čs. zahraničního odboje

Pavel MÜCKE, Místa paměti druhé světové války. Vzpomínkové práce vojáků druhého čs. zahraničního odboje

Praha, Karolinum 2014. (ISBN 978-80-246-2563-8). 282 s. Dějiny druhé světové války patří k nejvíce zpracovávaným a stále velmi aktuálním tématům soudobé historiografie. Kniha Pavla Mückeho se snaží přiblížit problematiku tzv. „míst paměti“ (hmotných i symbolických památek, na nichž je zakládána identita národního společenství), každodenního života a vnitřního světa vojáků (a pozdějších veteránů) československých jednotek působících […]Pavel MÜCKE, Rámce paměti druhé světové války v českých zemích. Vzpomínkové práce vojáků druhého čs. zahraničního odboje

Pavel MÜCKE, Rámce paměti druhé světové války v českých zemích. Vzpomínkové práce vojáků druhého čs. zahraničního odboje

Praha, ÚSD AV ČR 2013. (ISBN 978-80-7285-173-7). 226 s. Předmětem této metodologicky laděné práce je rámcové nastínění cest analýzy a interpretace jednoho ze segmentů paměti druhé světové války v českých zemích (potažmo v někdejším Československu), vzpomínkových prací vojáků druhého zahraničního odboje, jakožto specifické formy zachycení a ztvárnění životních příběhů. Jejich společným jmenovatelem je fakt, že […]Miroslav VANĚK, Around the Globe. Rethinking Oral History with Its Protagonists

Miroslav VANĚK, Around the Globe. Rethinking Oral History with Its Protagonists

Praha, Karolinum 2013. (ISBN 9788024622262). 174 s. Publikace přináší rozhovory s třinácti významnými osobnostmi, které se zabývají orální historií. Profesor Miroslav Vaněk formou interview zaznamenal nejen části životních příběhů těchto osobností, to, jak a proč se začali orální historií zabývat, ale i jejich názory na postavení a význam orální historie v rámci společenských věd. V rozhovorech […]Miroslav VANĚK - Pavel MÜCKE, Třetí strana trojúhelníků. Teorie a praxe orální historie

Miroslav VANĚK – Pavel MÜCKE, Třetí strana trojúhelníků. Teorie a praxe orální historie

Praha, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR v. v. i. 2011. (ISBN 978-80-87398-11-1; 978-80-7285-145-4). 296 s. Orální historie jako výzkumná metoda či obor si v českém prostředí v uplynulých patnácti letech nalezla cestu k řadě badatelek a badatelů zabývajících se nedávnou minulostí a významným způsobem  přispěla k obohacení bádání […]Miroslav VANĚK - Přemysl HOUDA - Pavel MÜCKE, Deset let na cestě. Orální historie na Sovinci (2002 - 2011)

Miroslav VANĚK – Přemysl HOUDA – Pavel MÜCKE, Deset let na cestě. Orální historie na Sovinci (2002 – 2011)

Praha, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií 2011. (ISBN 978-80-87398-12-8). 298 s. Sovinecká setkávání příznivců orální historie oslavila v letošním roce své kulaté jubileum. Myšlenka organizovat diskusní workshopy, které by vědeckým pracovníkům a vysoko-školským studentům umožnily otevřeně a v příjemném prostředí debatovat o možnostech a mezích metody orální historie, vznikla již v březnu 2001. Workshopy byly […]Hana BORTLOVÁ, Československo a Kuba v letech 1959 - 1962

Hana BORTLOVÁ, Československo a Kuba v letech 1959 – 1962

Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2011. (ISBN 978-80-7308-357-1). 189 s. Kniha sleduje dosud málo probádané téma vztahů obou zemí v prvních letech kubánské revoluce (1959–1962), kdy Československo na ostrově působilo jako důležitý prostředník sovětského vlivu. Československé výrobky, na Kubě známé už z meziválečného období, ale i z časově méně vzdálené éry Batistovy, nejprve vhodně doprovázely […]Miroslav VANĚK, Byl to jenom rock´n´roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989

Miroslav VANĚK, Byl to jenom rock´n´roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989

Praha, Academia 2010. (ISBN 978-80-200-1870-0). 604 s. Kniha je jedním z hlavních publikačních výstupů grantového projektu „Společenské a politické aspekty existence a rozvoje nezávislých hudebních žánrů a trendů v České republice od 60. let do roku 1989 (GA AV ČR 2006–2009). Publikace na rozdíl od dosavadních spíše muzikologických, sociologických či vzpomínkově laděných prací přináší poprvé […]Miroslav VANĚK (ed.), Obyčejní lidé…?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence

Miroslav VANĚK (ed.), Obyčejní lidé…?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence

Praha, Academia 2009. (ISBN 978-80-200-1791-8). 3 svazky, 1838 s. (532+1306) Kniha pracovníků a spolupracovníků Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV CŘ v.v.i. je publikačním výstupem projektu „Průzkum české společnosti v období tzv. normalizace. Biografická vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence“ (GA ČR 2006–2008). Je založena na analýze a interpretaci více než stovky rozhovorů […]Miroslav VANĚK, O orální historii s jejími protagonisty a zakladateli

Miroslav VANĚK, O orální historii s jejími protagonisty a zakladateli

Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. 2008 (ISBN 978-80-7285-107-2). 113 s. Nejnovější kniha Miroslava Vaňka, vedoucího Centra orální historie ÚSD AV ČR, současného prezidenta České asociace orální historie o.s. a jednoho z průkopníků orální historie v České republice, patří mezi netradiční příspěvek, který se snaží čtenářům přiblížit základní teoreticko-metodologické otázky orální historie. Autorovi […]Jiří PETRÁŠ, Květen 1945 a srpen 1968 v Českých Budějovicích. Deníkové zápisky dvou žen

Jiří PETRÁŠ, Květen 1945 a srpen 1968 v Českých Budějovicích. Deníkové zápisky dvou žen

Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. 2007 (ISBN 978-80-7285-091-4). 95 s. Předkládaný text je velice netradičním příspěvkem ke zpracování jedné z důležitých otázek soudobých dějin, tj. individuálního lidského osudu vnímaného na pozadí dobových událostí. Text Jiřího Petráše se zabývá osudy dvou žen, které prožily dva klíčové okamžiky českých , potažmo obecných, dějin 20. […]Miroslav VANĚK – Pavel MÜCKE – Hana PELIKÁNOVÁ, Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické aspekty orální historie

Miroslav VANĚK – Pavel MÜCKE – Hana PELIKÁNOVÁ, Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické aspekty orální historie

Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. – Fakulta humanitních studií UK 2007 (ISBN 978-80-7285-089-1). 224 s. Ať už je ORÁLNÍ HISTORIE kvalitativní výzkumná metoda nebo specifický (pod)obor společenskovědního a humanitního bádání, jež se zabývá nedávnou minulostí, v každém případě se jedná o dynamicky se rozvíjející odvětví, které se postupně rodilo v prostředí severní […]VANĚK, Miroslav (ed.): Mocní? a bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Interpretační studie životopisných interview

VANĚK, Miroslav (ed.): Mocní? a bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Interpretační studie životopisných interview

Praha, Prostor 2006. (ISBN 80-7260-161-X). 412 s. Interpretace rozhovorů nejsou pouhým převyprávěním či „přestylizováním“ sdělení, která historikové získali od jednotlivých narátorů. Jejich snahou není vyprávění disidentů a komunistických funkcionářů opravovat nebo usvědčovat je z vědomě či nevědomě sdělené nepravdy a ani se nepokoušejí z rozhovorů „vytěžit“ nějaké prvoplánové generalizace. Hlavním badatelským cílem zde shromážděných interpretací […]OTÁHAL Milan – VANĚK Miroslav: Sto studentských revolucí: Studenti v období pádu komunismu životopisná vyprávění

OTÁHAL Milan – VANĚK Miroslav: Sto studentských revolucí: Studenti v období pádu komunismu životopisná vyprávění

Praha, Lidové noviny 1999. (ISBN 80-7106-337-1). 860 s. Jedná se bez nadsázky o jednu z přelomových prací české historiografie. Autoři se za pomoci metody orální historie a zachycení životních příběhů stovky aktérů listopadové revoluce 1989 pokusili pátrat po do té doby historiky nepostihnutém obrazu života v reálném socialismu a v okamžicích jeho pádu. První část […]VANĚK Miroslav (ed.): Ostrůvky svobody: Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu

VANĚK Miroslav (ed.): Ostrůvky svobody: Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu

Praha, Votobia – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2002. (ISBN 80-7285-016-4). 350 s. Kniha je publikačním výstupem projektu Grantové agentury ČR „Kulturní a společenské aktivity mladé generace a cesta k občanské společnosti. Výzkum prokázal, že v posledním desetiletí komunistického režimu v Československu postoupila jeho koroze do té míry, že již nebyl schopen potlačit – […]VANĚK Miroslav: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin

VANĚK Miroslav: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin

Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2004. (ISBN 80-7285-045-8). 175 s. Autor ve své práci v širokém kontextu shrnuje a zamýšlí se nad teoretickými i praktickými poznatky, které získali pracovníci a spolupracovníci COH ÚSD při realizaci orálně–historických projektů. Dílo ve své první části přináší limitovaný přehled o vývoji orální historie jak ve světě, tak […]JECHOVÁ Květa: Lidé Charty 77. Zpráva o biografickém výzkumu

JECHOVÁ Květa: Lidé Charty 77. Zpráva o biografickém výzkumu

Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2004. (ISBN 80-7285-033-4). 170 s. Publikace je historickou interpretací 36 životních příběhů členů Charty 77, o kterých mezi lety 1992–1996 spolu s dobovými aktéry hovořily především Květa Jechová a někdejší doktorandka sociologie na univerzitě v Erlangen Ilona Christl. Ve své době autorky jako jedny z prvních pořizovaly rozhovory […]VANĚK Miroslav – URBÁŠEK Pavel (eds.): Vítězové? Poražení? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Životopisná interview. 2. svazky

VANĚK Miroslav – URBÁŠEK Pavel (eds.): Vítězové? Poražení? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Životopisná interview. 2. svazky

Praha, Prostor 2005. (ISBN 80-7260-142-3). 1970 s. Dvoudílná publikace Vítězové? Poražení? přináší nejzajímavější rozhovory vybrané z původně 120 zaznamenaných životopisných vyprávění někdejších disidentů a komunistických funkcionářů. První díl obsahuje 30 rozhovorů s bývalými československými disidenty, kteří se v různé míře a na různé úrovni účastnili opoziční činnosti, a navazující druhý díl zaznamenává 20 vyprávění předlistopadových […]VAŇEK Miroslav a kol.: Orální historie. Metodické a „technické“ postupy (skriptum)

VAŇEK Miroslav a kol.: Orální historie. Metodické a „technické“ postupy (skriptum)

Olomouc 2003. (ISBN  80-244-0718-3). 78 s. Publikace nastiňuje pravidla a zákonitosti historiografické metody orální historie. Podává stručný nicméně ucelený a praktický přehled o tom, jak má dotazování vznikat, jaké jsou postupy přípravy a kontaktování narátora, zabývá se metodikou vedení rozhovoru, možnosti výpovědí, technikou archivace a přepisu záznamu a konečně jeho analýzou. Kromě uvedených technických a […]