VANĚK Miroslav: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin

VANĚK Miroslav: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin

Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2004. (ISBN 80-7285-045-8). 175 s.

Autor ve své práci v širokém kontextu shrnuje a zamýšlí se nad teoretickými i praktickými poznatky, které získali pracovníci a spolupracovníci COH ÚSD při realizaci orálně–historických projektů. Dílo ve své první části přináší limitovaný přehled o vývoji orální historie jak ve světě, tak i také v českém prostředí a snaží se také alespoň částečně vypořádat s terminologickou různorodostí, která bývá s orální historií spojena. Dále se autor pokusil nabídnout dílem vlastní pohled na problematiku rozhovoru a všech aspektů s ním spojených. Kniha může také velmi dobře posloužit pro orientační „vademecum“ těm badatelům ve společenských a humanitních vědách, kteří získávají své poznatky za pomoci nahrávaných interview.