O nás

Pro systematický rozvoj orální historie a její aplikace v české historiografii bylo k 1. lednu 2000 zřízeno jako jedno z oddělení Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Centrum orální historie (dále jen COH). V souladu s cíli, které byly stanoveny při vzniku centra, COH pracuje v podmínkách a na základě standardů, jež jsou běžné i na obdobných pracovištích v zahraničí. Hlavním posláním centra je základní výzkum nedávné minulosti vedený v rámci nejrůznějších projektů prostřednictvím metody orální historie. Vedle toho výzkumníci a výzkumnice usilují také o vzdělávání (systematická výuková činnost, jednorázové semináře, přednášky, výstupy na konferencích, v médiích apod.), archivaci a spravování sbírek rozhovorů, ale i o poskytování teoreticko-metodologických konzultací a servisních služeb badatelům a badatelkám se zájmem o orální historii z řad odborné i laické veřejnosti.

Základní výzkum

Posláním COH je především základní výzkum, tj. zmapování a interpretace určité historické události, problému či fenoménu za využití orálně-historických pramenů. Nejde přitom jen o vlastní sběr materiálu v terénu, ale především o jeho následnou analýzu a interpretaci, včetně zasazení do obecného historického kontextu. Výsledky dosavadních projektů byly příznivě přijaty nejen v domácím prostředí, ale také v zahraničí a velmi dobře ukazují, jak je možné prostřednictvím orální historie podstatně přispět k obecnému poznání dějin za pomoci výzkumu „dějin viděných zdola“. Tento přístup s sebou přináší mapování aktérské perspektivy v rovině poznání motivace činnosti jednotlivců, jejich postojů a názorů, včetně retrospektivní interpretace. Mimo uvedené tematické projekty podporované domácími grantovými agenturami COH badatelsky spolupracuje také s řadou dalších domácích i zahraničních institucí. Přehled aktuálně řešených grantových projektů naleznete v sekci Řešené projekty.

Pedagogická a konzultační činnost

Dalším úkolem COH je seznámit s metodou orální historie, s jejími postupy a výsledky širokou veřejnost a především příslušníky mladé generace (např. vysokoškolské studenty a studentky), z jejichž řad se mohou rekrutovat potenciální spolupracovníci a spolupracovnice výzkumných projektů. Výzkumní pracovníci a pracovnice COH vypracovali několik skript a učebních textů přibližujících orální historii a její využívání ve výzkumu soudobých dějin vysokoškolským studentům (více viz Publikace COH). Od roku 2001 Centrum pořádá pravidelný interdisciplinární workshop na hradě Sovinci, který se těší velkému zájmu z řad zainteresované veřejnosti. COH získalo akreditaci Ministerstva školství ČR pro výuku orální historie a jejího využití v hodinách dějepisu pro učitele středních škol. V současné době se zaměstnanci Centra podílejí na realizaci výuky na katedře historický věd Fakulty humanitních studií UK, kde byl akreditován a v roce 2008 otevřen dvouletý navazující magisterský obor Orální historie – soudobé dějiny. Z podnětu pracovníků COH bylo také v lednu 2007 založeno zastřešující stavovské sdružení Česká asociace orální historie, které v pravidelných dvouletých cyklech organizuje Cenu COHA pro nejlepší studentské práce realizované metodou orální historie (kategorie ZŠ/SŠ/VŠ) a pořádá vědecké konference.

Zpracování a archivace pramenů

Po technické stránce (nahrávání, zpracování, archivace rozhovorů) se vybavení i standardy COH vyrovnají podobně zaměřeným pracovištím v zahraničí. Jedním z důležitých úkolů zůstává inventarizace a archivace stávající sbírky rozhovorů, které po dobu působení ÚSD a COH shromáždili interní i externí badatelé a badatelky různého tematického zaměření. Z důvodů omezených prostorových a skladovacích kapacit COH, a také s ohledem na záznamy rozhovorů na starších nosičích (VHS, MC), probíhá v současnosti intenzivní proces digitalizace a transfer inventarizovaných a digitalizovaných kopií sbírek rozhovorů a souvisejícího materiálu vzniklých v rámci stěžejních projektů do Digitálních sbírek COH a nově též do Datového repozitáře ASEP.