O nás

Pro systematický rozvoj orální historie a její aplikace v české historiografii bylo k 1. lednu 2000 zřízeno jako jedno z oddělení Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Centrum orální historie (dále jen COH). V souladu s cíli, které byly stanoveny při vzniku centra, COH pracuje v podmínkách a na základě standardů, jež jsou běžné i na obdobných pracovištích v zahraničí. Největší důraz činnosti je kladen na základní výzkum nedávné minulosti vedený v rámci nejrůznějších projektů za pomoci metody orální historie, dále pak na vzdělávání (systematická výuková činnost, jednorázové semináře, přednášky, výstupy na konferencích, v médiích apod.), archivaci a spravování sbírek rozhovorů a poskytování teoreticko-metodologických konzultací a servisních služeb badatelům a zájemcům o orální historii z řad laické i odborné veřejnosti.

Základní výzkum

Jednoznačným cílem COH je především základní výzkum, tj. zmapování a interpretace určité historické události, problému či fenoménu za pomoci orálně-historických pramenů. Nejde přitom jen o vlastní sběr materiálu, ale především o jeho analýzu a interpretaci a začlenění do obecného historického kontextu. Na základní výzkum svých nejvýznamnějších projektů získalo podporu grantových agentur GA AV ČR a GA ČR. Výsledky dosavadních projektů byly příznivě přijaty nejen v domácím prostředí, ale také v zahraničí a velmi dobře ukazují, jak je možné za pomoci orální historie podstatně přispět k obecnému poznání dějin za pomoci výzkumu „dějin viděných zdola“. Tento přístup s sebou přináší mapování takových témat jako je např. poznání motivace činnosti jednotlivců, jejich postojů a názorů a jejich retrospektivní interpretace, dále pak např. mechanismů fungování informačních a rozhodovacích procesů v rámci určitých dobově podmíněných skupin a kolektivů (studentského hnutí, opozičních skupin a disentu, hierarchie komunistické strany apod.) nebo široce pojaté problematiky dějin všedního dne a „každodennosti“. Mimo uvedené tematické projekty podporované domácími grantovými agenturami COH badatelsky spolupracuje také s celou řadou dalších domácích i zahraničních institucí. V současnosti pracovníci Centra řeší několik grantových projektů (aktuálně řešené projekty).

Pedagogická a konzultační činnost

Dalším úkolem COH je seznámit s orální historií, s jejími postupy a výsledky širokou veřejnost a především příslušníky mladé generace (např. vysokoškolské studenty), z jejichž řad se mohou rekrutovat potenciální spolupracovníci výzkumných projektů. Semestrální kurzy a přednášky se pravidelně konají na několika českých univerzitách: Univerzitě Karlově v Praze, Univerzitě Palackého v Olomouci, Západočeské univerzitě v Plzni a na Collegiu Hieronymi Pragensis v Praze. Výzkumní pracovníci COH vypracovali několik skript a učebních textů přibližujících orální historii a její využívání ve výzkumu soudobých dějin vysokoškolským studentům (více viz Publikace COH). Od roku 2001 Centrum každoročně pořádá na hradě Sovinci mezinárodní a interdisciplinární setkání příznivců orální historie, který se těší velkému zájmu z řad zainteresované veřejnosti. COH získalo akreditaci Ministerstva školství ČR pro výuku orální historie a jejího využití v hodinách dějepisu pro učitele středních škol. V současné době se zaměstnanci Centra podílejí na realizaci výuky na Pracovišti orální historie a soudobých dějin Fakultě humanitních studií UK v Praze, kde byl akreditován a otevřen dvouletý navazující magisterský obor Orální historie – soudobé dějiny. Z podnětu pracovníků COH bylo také v lednu 2007 založeno zastřešující stavovské sdružení Česká asociace orální historie, které v pravidelných dvouletých cyklech organizuje Cenu COHA pro nejlepší studentské práce realizované metodou orální historie (kategorie ZŠ/SŠ/VŠ) a pořádá vědecké konference.

Zpracování a archivace pramenů

Po technické stránce (nahrávání, zpracování, archivace rozhovorů) se vybavení i standardy COH vyrovnají podobně zaměřeným pracovištím v zahraničí. Jedním z důležitých úkolů zůstává inventarizace a archivace stávající sbírky rozhovorů, které po dobu působení ÚSD a COH shromáždili interní i externí badatelé různého tématického zaměření. Z důvodů omezených prostorových a skladovacích kapacit COH, a také s ohledem na záznamy rozhovorů na starších nosičích (VHS, MC), probíhá v současnosti intenzivní proces digitalizace a transfer inventarizovaných a digitalizovaných kopií sbírek rozhovorů a souvisejícího materiálu vzniklých v rámci stěžejních projektů do Digitálních sbírek Centra orální historie, které jsou pro větší komfort externích badatelů postupně zpřístupňovány prostřednictvím webového rozhraní.