Studium

Zájemci o orální historii mají v současnosti možnost absolvovat navazující magisterské studium oboru Orální historie – Soudobé dějiny na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Jedná se o v českém prostředí unikátní studijní oboru, který jako jediný v České republice nabízí možnost komplexního studia soudobých dějin v kombinaci s metodou orální historie.

Cílem Pracoviště Orální historie – soudobé dějiny (Pracoviště OH-SD) je realizovat výuku a výzkum v obou oblastech na srovnatelné úrovni s mezinárodními trendy na podobných univerzitních a vědeckých pracovištích ve světě. Pracoviště úzce spolupracuje s Centrem orální historie ÚSD AV ČR a s dalšími národními a mezinárodními institucemi, které se zabývají výzkumem nedávné minulosti, stejně jako s archivy nebo institucemi z neziskového sektoru a nadacemi.

Pracoviště OH-SD bylo založeno v roce 2008 jako dvouleté navazující magisterské studium v rámci programu Humanitní studia (v roce 2014 byl obor reakreditován do programu Historické vědy). Pracoviště souvisle navazuje na předeslou přednáškovou činnost a pedagogickou praxi svého zakladatele, prof. Miroslava Vaňka, na různých univerzitách a na vysokých školách u nás i v zahraničí.

V rámci dvouletého studia má student či studentka možnost intenzivně se věnovat prohlubování vědomostí o české, evropské a světové nedávné minulosti (primárně se zaměřením na léta 1945-1989), včetně možnosti ,,ponořit“ se prostřednictvím metody orální historie do  studia lidské zkušenosti v dějinách, která mj. vede k systematickému poznávání dobových souvislostí a důsledků, jež minulost zanechává v přítomnosti. Studium jako celek je koncipováno interdisciplinárně a klade velký důraz na propojování pestré škály vědeckých a výzkumných postupů napříč humanitními a sociálními disciplínami (historie, psychologie, sociologie, antropologie).

Magisterské kurzy jsou otevřené také studentům jiných magisterských a bakalářských oborů FHS UK a dalších fakult Univerzity Karlovy. Součástí Pracoviště je technicky vybavená Laboratoř orální historie, v níž si mohou studenti vypůjčit potřebnou techniku (diktafony, kamery, fotoaparát apod.) pro realizaci vlastních orálně-historických výzkumů. Veškeré výzkumné prameny získané v rámci studentských projektů jsou (v souladu s ujednánimi narátorů a narátorek) shromáždovány v Archivu Pracoviště OH-SD.

Další informace o oboru, včetně požadavků k příjímacímu řízení naleznete na webových stránkách Pracoviště Orální historie – Soudobé dějiny FHS UK.

OHSD_FHS_UK