Česká asociace orální historie

Česká asociace orální historie (COHA) je zapsaný spolek založený za účelem podpory a prezentace vědeckých výzkumů a projektů vedených metodou orální historie. Vznikl na popud orálněhistorických badatelů na 14. mezinárodní konferenci orální historie (International Oral History Association Conference) konané v Sydney v červenci 2006, kde v panelové diskusi o národních asociacích padl dotaz na možné vytvoření národní asociace také v České republice. Neuplynulo ani půl roku a tato myšlenka se díky velkému ohlasu z řad zainteresované veřejnosti stala skutečností. Asociace byla oficiálně založena 8. ledna 2007 na ustavujícím valném shromáždění. Členové jejich statutárních a revizních orgánů jsou odborníci a badatelé, kteří se metodě věnují řadu let. Prvním předsedou byl zvolen prof. Miroslav Vaněk, tehdejší vedoucí Centra orální historie při Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, v. v. i. (od roku 2013 je čestným předsedou). COHA je členem International Oral History Association a Rady vědeckých společností ČR  (1. 11. 2017 došlo k inkorporaci Českého národního komitétu orální historie do COHA).

Orální historie

Orální historie jako jedna z metod historiografie je součástí kvalitativního výzkumu a její nezastupitelnost je zřejmá zejména tam, kde je řada pramenů z různých důvodů nepřístupná nebo byla zničena; v tomto případě je často jediným zdrojem informací o určité historické události. Proto má tato metoda svůj specifický význam právě pro výzkum společností ovládaných totalitními režimy, kde neexistuje pluralita pramenů a kde převažují dokumenty státní a stranické provenience, které navíc zaznamenávaly jen takové události, jež jejich původci považovali ze svého hlediska za významné. V období systémových změn se jak rozpadající se nebo nově vznikající instituce příliš nestarají o zabezpečení a archivování dokumentů vzešlých z jejich činnosti. Některé klíčové události písemné dokumenty vůbec nezachycují. K vyplnění této mezery přispívají vzpomínky a vyprávění účastníků, které pomáhají rozšířit i naši faktografickou základnu a spolu s ostatními prameny slouží k analýze historických faktů. Získávání faktů však není hlavní prioritou orální historie, tou je samotný subjekt rozhovoru a jeho individuální sdělení, osobní prožitky, rozhodování ve složitých i každodenních situacích, osobní motivace atd.

Jaké jsou důvody vzniku asociace?

Na 14. mezinárodní konferenci v Sydney byla hojně diskutována úloha orální historie ve vědeckém výzkumu „soudobých dějin“, přičemž bylo poukázáno i na mnohá nebezpečenství, která výzkum na počátku 21. století ohrožují: politicky nekorektní a aktivistické přístupy ve prospěch „viditelných“ či „vítězných mocenských skupin“ a především neetické „zacházení“ s narátory (dárci příběhu), které odporuje jak normám American Oral History Association nebo American Anthropological Association. V tomto ohledu byla několikrát zmíněna především úloha médií. Ta se sice v mnoha případech na metodu orální historie odvolávají, v zásadě ji však mohou v některých případech, kdy je motivem honba za senzací nebo neznalost tématu, vážně poškodit. Další hrozbou, která byla na konferenci zmíněna, je paradoxně obrovské množství nashromážděného materiálu (díky digitální technice), které nebude nikdo schopen interpretovat (nejdůležitější součást orální historie). Tento materiál bude i snadno manipulovatelný, neboť bude pořízen na nejrůznější odborné úrovni, bez znalosti zásad orální historie, historického kontextu apod. Národní asociace a především mezinárodní konference takového rozsahu a významu mohly přispět ke zvýšení zájmu o využívání orální historie ve vědeckém výzkumu nejen v České republice, ale i v dalších zemích bývalého „východního bloku“.

Hlavní cíle České asociace orální historie

a) vytvoření metodických pravidel a návodů pro využití orální historie ve vědeckém výzkumu za účelem „chránit“ ji před nevědeckým používáním
b) důsledné zastávání etických pravidel výzkumu vedeného metodou OH
c) pomoc nově vzniklým institucím a informování o nových projektech, knihách, konferencích
d) vedení informačního webového portálu s vlastním elektronickým bulletinem
e) „odkazové“ propojení dosud existujících archivů svědectví pamětníků o naší nedávné historii

Členství

Členem asociace se může stát jednotlivec či instituce po zaplacení členského příspěvku, předložení doporučení od dvou stávajících členů a po schválení výkonným výborem. Více v rubrice Připojte se k nám! Česká asociace orální historie je členem International Oral History Association a Rady vědeckých společností ČR.

Podrobnější informace nalezenete na webovových stránkách COHA.

COHA_logo