Řešené projekty

Studentská generace roku 1989 v časosběrné perspektivě. Životopisná interviews po dvaceti letech

GA ČR 410/17-14167S, přidělené finance 3 960 tis. Kč, období 2017-2019

Projekt je pokračováním a rozšířením úspěšně realizovaného projektu Studenti v období pádu komunismu v Československu – životopisná interview (1999). Poprvé v historii podobných orálně historických časosběrných výzkumů můžeme vyjít z již dříve shromážděných rozhovorů. Prostřednictvím sledování změn ve výpovědích generace studentských vůdců listopadu 1989 bude možné zachytit nejen proměny subjektivního vnímání historických událostí, ale i případné širší posuny ve společenském diskursu vnímání minulosti. Výpovědi budou odrážet posuny a proměny společenských norem a paměťové politiky. Projekt přinese zásadní poznatky cílící na otázky proměn vzpomínání a paměťových procesů u konkrétní sledované skupiny. Konečné výstupy projektu jsou navrženy tak, aby se shodovaly s třicátým výročím „sametové revoluce“ roku 1989. Budou představovat významný příspěvek k chápání paměti tohoto klíčového data v novodobé historii České republiky a přinesou první rozsáhlou analýzu subjektivního vnímání post-socialistické éry.

Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat

MŠMT ČR, NAKI II DG16P02R019, přidělené finance 2 882 tis. Kč, období 2016-2019

Projekt, který je řešen ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK (LINDAT/CLARIN) a Národním filmovým archivem, je primárně zaměřen na vytváření metod (a souvisejících nástrojů, včetně software) pro dokumentaci a prezentaci paměťové kultury národa, jak byla, je a bude zachycována na zvukových a audiovizuálních médiích. Projekt spadá především do oblasti orální historie, vytvořené nástroje však budou umožňovat zpracování archivů audio- a videonahrávek pro následné zpřístupnění a využití jak ve vědeckém výzkumu, tak i ve vzdělávání. Budou přitom využity nejmodernější technologie a postupy pro uchování, lokální i dálkové zpřístupnění, prohledávání, extrakci a následné zpracování výstupů za podpory otevřených softwarových nástrojů. Hlavní roli přitom budou hrát jazykové technologie pro automatickou analýzu mluvené řeči a její následné zpracování automatickými metodami jazykové analýzy, neboť informační hodnota audionahrávek, případně audiovizuálních nahrávek vzpomínek pamětníků nejrůznějších událostí je především obsažena v tom, co na předmětných nahrávkách říkají. Následné zpracování pak bude podpořeno řadou softwarových nástrojů (modulů) pro studie vycházející z materiálů samotného a z jeho kvantitativních i kvalitativních charakteristik. Tyto nástroje umožní extrakci částí zdrojových nahrávek, jejich přepisů, grafů, tabulek a zajistí i vizualizaci kvantitativních výsledků. Tyto cíle budou naplněny vytvořením integrované softwarové platformy („virtuálního asistenta“) pro zpracování, anotace či obohacení („enrichment“) a zpřístupnění audio a videonahrávek. Předpokládáme i mezinárodní využití software vzhledem k jazykové nezávislosti řady plánovaných komponent.

„Malé“ a „velké“ dějiny českého/československého cestování a cestovního ruchu (1945–1989)

GA ČR 410/15-08130S, přidělené finance 3 998 tis. Kč, období 2015-2017

Projekt reaguje na vzrůstající poptávku po poznávání sociálních a kulturních aspektů života v éře bývalých komunistických režimů. Ve své konkrétní podobě je zaměřen na zmapování českého/československého cestování a cestovního ruchu v období 1945 až 1989. Ačkoliv v této oblasti již byly realizovány některé dílčí studie, stále chybí syntetizující práce, která by téma důkladně zpracovávala a zasadila je dobových rámců politických, hospodářských, sociálních a kulturních dějin. Projekt propojuje dvě badatelská hlediska: 1) makro perspektivu – prostřednictvím archivního výzkumu; 2) mikro perspektivu – prostřednictvím orálně historických interview. Získané informace budou uspořádány do výsledné syntetizující kolektivní monografie. Dalšími výstupy projektu jsou: mezinárodní konference a dílčí studie k tématu. Výstupy projektu významným způsobem přispějí k rozšíření a prohloubení poznatků o české a československé společnosti po 2. sv, válce, o jejím fungování, mocenských vztazích i individuálních zkušenostech jednotlivců (zde prostřednictvím reflexe tématu cestování a cestovního
ruchu).

Mezi státním plánem a badatelskou svobodou. Etnografie a folkloristika v českých zemích v kontextu vývoje kultury a společnosti v letech 1945-1989

GA ČR 410/15-03754S, přidělené finance 4 184 tis. Kč, období 2015-2017

Náplní projektu je výzkum institucionálního a personálního vývoje, teoreticko-metodologických a epistemologických proměn a dalších důležitých aspektů (např. vztah ke státní a politické moci a ideologii) vědeckých oborů etnografie a folkloristiky vč. oborů příbuzných v českých zemích v letech 1945–1989. Výzkumná hypotéza vychází ze závěrů předchozích výzkumů z dějin vědy, podle nichž byla dynamika rozvoje vědeckých disciplín určována nejen oficiální linií hlavních výzkumných pracovišť, ale též tzv. „nikami“ české vědy (místy badatelské svobody), pracovišti a osobnostmi mimo dohled mocenského centra i hlavních ideologů vědy. Analyzován proto bude jak vývoj a dílo centrálních oborových institucí a na nich působících badatelů, tak bádání muzejní, tzv. aplikované ale též „neoficiální“ (disent, exil). Pozornost bude věnována mezinárodním vlivům na vývoj a internacionalizaci oboru. Metodicky projekt vychází z kombinace klasických přístupů k výzkumům dějin vědy (zejm. hermeneutická analýza textů, archivních fondů institucí, pozůstalostí badatelů) s metodami oral-history.