Řešené projekty

Problematika pracovních cest z Československa do zahraničí v letech 1945-1989

GA ČR 410/19-09594S, přidělené finance 3 029 tis. Kč, období 2019-2021

Projekt je zaměřený na problematiku pracovních cest občanů bývalého Českoslvoenska do zahraničí; téma zpracovává z historické perspektivy, s interdisciplinávními přesahy. Přispěje tak k rozšíření horizontů poznání  charakteru společnosti v Československu v období po druhé světové válce.  Výstupy projektu prohloubí poznání problematiky pracovních cest, a to včetně jejího začlenění do dobových rámců politických, hospodářských, sociálních a kulturních dějin.

Armáda jako nástroj socializace: Reflexe fenoménu základní vojenské služby v českých zemích (1968-2004)

GA ČR 410/19-19311S, přidělené finance 3 480 tis. Kč, období 2019-2021

Projekt se zaměřuje na fenomén základní vojenské služby v českých zemích v letech 1968-2004. Výzkumná hypotéza vychází z předpokladu, že institut základní vojenské služby představuje jeden z významných nástrojů, jehož prostřednictvím vládnoucí moc disciplinuje a indoktrinuje své občany k obraně stávajícího řádu. Zkoumány proto budou především diskursivní proměny legitimizačních a narativních strategií, které byly v této souvislosti uplatňovány a jejich dopad na několik generací českých mužů, včetně sociokulturního významu vojenské služby v širší perspektivě. Po teoretické stránce projekt vychází z konceptu Lynnova kulturálního modelu vojenských dějin za využití kombinace metod tradiční militární historiografie, historické antropologie a etnologie.