Centrum orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Počet zobrazených článků
111001

O nás

Pro systematický rozvoj orální historie a její aplikace v české historiografii bylo k 1. lednu 2000 zřízeno jako jedno z oddělení Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Centrum orální historie (dále jen COH). V souladu s cíli, které byly stanoveny při vzniku centra, COH pracuje v podmínkách a na základě standardů, jež jsou běžné i na obdobných pracovištích v zahraničí. Největší důraz činnosti je kladen na základní výzkum nedávné minulosti vedený v rámci nejrůznějších projektů za pomoci metody orální historie, dále pak na vzdělávání (systematická výuková činnost, jednorázové semináře, přednášky, výstupy na konferencích, v médiích apod.), archivaci a spravování sbírek rozhovorů a poskytování teoreticko-metodologických konzultací a servisních služeb badatelům a zájemcům o orální historii z řad laické i odborné veřejnosti.

 

Základní výzkum

Jednoznačným cílem COH je především základní výzkum, tj. zmapování a interpretace určité historické události, problému či fenoménu za pomoci orálněhistorických pramenů. Nejde přitom jen o vlastní sběr materiálu, ale především o jeho analýzu a interpretaci a začlenění do obecného historického kontextu. Na základní výzkum svých nejvýznamnějších projektů získalo podporu grantových agentur GA AV ČR a GA ČR. Za nejvýznamnější je možné považovat projekty „Studenti v období pádu komunismu. Životopisná interview” , „Politické elity a disent v období tzv. normalizace”  a také „Průzkum české společnosti v období tzv. normalizace. Kolektivní biografie příslušníků dělnických profesí a inteligence” vyšla v nakladatelství Academia v roce 2009 (Miroslav VANĚK (ed.), Obyčejní lidé…?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence) a byla nominována na ocenění kniha roku 2009 (podrobnější informace k publikacím naleznete zde). Všechny tyto projekty byly financované z podpory GA ČR. Výzkumní pracovníci COH se podíleli také na dalších grantových projektech např. ,,Společenské aspekty chalupářské subkultury při studiu každodennost v období tzv. normalizace" (podpory GA AV ČR, 2007–2009) a konečně na grantovém projektu ,,Společenské a politické aspekty existence a rozvoje nezávislých hudebních žánrů a trendů v České republice od 60. let do roku 1989" (podpora GA AV ČR, 2006–2009). Výsledky těchto projektů byly příznivě přijaty nejen v domácím prostředí, ale také v zahraničí, velmi dobře ukazují, jak je možné za pomoci orální historie podstatně přispět k obecnému poznání dějin za pomoci výzkumu „dějin viděných zdola“. Tento přístup s sebou přináší mapování takových témat jako je např. poznání motivace činnosti jednotlivců, jejich postojů a názorů a jejich retrospektivní interpretace, dále pak např. mechanismů fungování informačních a rozhodovacích procesů v rámci určitých dobově podmíněných skupin a kolektivů (studentského hnutí, opozičních skupin a disentu, hierarchie komunistické strany apod.) nebo široce pojaté problematiky dějin všedního dne a „každodennosti“. Mimo uvedené tematické projekty podporované domácími grantovými agenturami COH badatelsky spolupracuje s celou řadou dalších domácích i zahraničních institucí. V současnosti se COH zaměřuje především na řešení aktuálního grantu ,,Česká společnost v období normalizace a transformace: životopisná vyprávění" (GA ČR 2011-2015), jehož cílem je zmapovat v syntetizující podobě dějiny české společnosti posledních čtyřiceti let a to prostřednictvím analýzy a interpretace vzpomínek z historického pohledu klíčových sociálních skupin české (a potažmo československé) společnosti z pohledu komunistického režimu. Mělo by se tak stát jednak základním výzkumem (metodou orální historie) mentality a proměny názorů a postojů těch skupin obyvatel, jimž doposud nebyla věnována pozornost – především lidé pracující v oblasti služeb, představitelé vyššího hospodářského managementu, lidé zaměstnaní v oblasti agrárního sektoru, příslušníci tzv. silových složek státu (vojáci, bezpečnost a policie, hasiči) a dále pak reinterpretací a doplněním již získaných pramenných zdrojů realizovaných projektů: mladá generace, disent, funkcionáři KSČ, dělníci, inteligence.

 

Pedagogická a konzultační činnost

Dalším úkolem COH je seznámit s orální historií, s jejími postupy a výsledky širokou veřejnost a především příslušníky mladé generace (např. vysokoškolské studenty), z jejichž řad se mohou rekrutovat potenciální spolupracovníci výzkumných projektů. Semestrální kurzy a přednášky se pravidelně konají na několika českých univerzitách: Univerzitě Karlově v Praze, Univerzitě Palackého v Olomouci, Západočeské univerzitě v Plzni a na Collegiu Hieronymi Pragensis v Praze. Výzkumní pracovníci COH vypracovali několik skript a učebních textů přibližujících orální historii a její využívání ve výzkumu soudobých dějin vysokoškolským studentům (více viz. Publikace COH). Od roku 2001 Centrum každoročně pořádá na hradě Sovinci mezinárodní a interdisciplinární setkání příznivců orální historie, který se těší velkému zájmu z řad zainteresované veřejnosti. COH také získalo akreditaci Ministerstva školství ČR pro výuku orální historie a jejího využití v hodinách dějepisu pro učitele středních škol. V současné době se zaměstnanci Centra podílejí na realizaci výuky na Pracovišti orální historie a soudobých dějin Fakultě humanitních studií UK v Praze, kde byl akreditován a otevřen dvouletý navazující magisterský obor Orální historie – soudobé dějiny. Z podnětu pracovníků COH bylo také v lednu 2007 založeno také zastřešující stavovské sdružení Česká asociace orální historie, o.s., které v pravidelných cyklech organizuje Cenu COHA pro nejlepší studentské práce realizované metodou orální historie (kategori SŠ, VŠ), pořádá vědecké konference a ve spolupráci s dalšími institucemi vydává časopis MEMO.

 

Zpracování a archivace pramenů

Po technické stránce (nahrávání, zpracování, archivace rozhovorů) se vybavení i standardy COH vyrovnají podobně zaměřeným pracovištím v zahraničí. Jedním z důležitých úkolů zůstává inventarizace a archivace stávající sbírky rozhovorů, které po dobu působení ÚSD a COH shromáždili interní i externí badatelé různého tématického zaměření. Z důvodů omezených prostorových a skladovacích kapacit COH, a také s ohledem na záznamy rozhovorů na starších nosičích (VHS, MC), probíhá v současnosti intenzivní proces digitalizace a transfer inventarizovaných a digitalizovaných kopií sbírek rozhovorů a souvisejícího materiálu vzniklých v rámci stěžejních projektů do Digitálních sbírek Centra orální historie, které jsou pro větší komfort externích badatelů postupně zpřístupňovány prostřednictvím webového rozhraní.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
Joomla16 Appliance - Powered by TurnKey Linux