Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.

Vanek

 • Adresa: Centrum orální historie, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vlašská 355/9, 118 00  Praha 1 – Malá Strana
 • Telefon: (+420) 257 286 362
 • E-mail: vanek@usd.cas.cz

Vzdělání:

 • 2010: Filozoficko-přírodovědecká fakulta, SU Opava, prof.
 • 2007: Filozofická fakulta UK Praha, doc.
 • 2000: Filozofická fakulta UP Olomouc, Ph.D.
 • 1992: Pedagogická fakulta ZU Plzeň, historie – český jazyk, Mgr.
 • 1989: Pedagogická fakulta ZU Plzeň, pedagogika + psychologie, PaedDr.
 • 1985: Pedagogická fakulta Plzeň, první stupeň ZŠ, Mgr.

Zaměstnání:

 • 2017-dosud: ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Praha
 • 2008-dosud: vedoucí Pracoviště orální historie a soudobých dějin, Fakulta humanitních studií UK, Praha
 • 2000-2017: vedoucí Centra orální historie, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha
 • 1996-dosud: vědecký a posléze výzkumný pracovník, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha
 • 1992-1995: odborný pracovník Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha
 • 1990-1992: středoškolský profesor, gymnázium, Praha
 • 1986-1990: učitel na ZŠ, Praha

Ostatní praxe:

 • 2015 – dosud: Akademický sněm AV ČR
 • 2014 – dosud: International Editorial Advisory Board, Oral History Journal, Department of History, Royal Holloway University of London, England
 • 2014 – dosud: Advisory board, Journal of Oral History, Department of History, Gauhati University, India
 • 2013 – dosud: Český národní komitét historiků
 • 2011 – dosud: Redakční rada časopisu Memo
 • 2009 – dosud: Rada pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků AV ČR
 • 2007 – dosud: Český národní komitét orální historie, předseda
 • 2007 – dosud: Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872)
 • 2000 – dosud: Ústavní rada ÚSD AV ČR
 • 2012–2016: předseda Ústavní rady ÚSD AV ČR
 • 2012–2014: International Oral History Association, past prezident
 • 2010–2012: International Oral History Association, prezident
 • 2010–2014: Redakční rada časopisu IOHA Newsletter
 • 2010–2014: Redakční rada časopisu Oral History
 • 2010–2012: Redakční rada časopisu Words and Silences
 • 2008–2010: Výkonný výbor International Oral History Association – člen a regionální zástupce pro Evropu
 • 2007–2012: Rada pracoviště ÚSD AV ČR (člen a místopředseda)
 • 2007–2012: Česká asociace orální historie, předseda (od roku 2012 čestný předseda)
 • 2007–2010: Redakční rada časopisu Lidé města
 • 2006–2012: Oborová komise Grantové agentury ČR pro společenské vědy
 • 2002–2012, Vědecká rada ÚSD AV ČR
 • 1999–2000: Programová rada Společnosti ´89
 • 1998–2001: Redakční rada měsíčníku Bulletin 1999

Zahraniční pobyty (visiting professor):

 • Aarhus University, Dánsko, 2011, kurz Theory and Practice of Oral History; Eastern European History 1918–1992 (1 semestr).
 • Center for Slavic, Eurasian, and East European Studies at the University of North Carolina at Chapel Hill, USA, 2004, kurzy: „Political Élites, Opposition, and Youth at the End of Czech Communism: Using the Oral History Method a „Czech Conversation“. (letní semestr 7 měsíců).
 • Center for Slavic, Eurasian, and East European Studies at the University of North Carolina at Chapel Hill, USA, 2000, kurz„Identities and Transitions“; 2000 (zimní semestr 5 měsíců)

Přehled zahraničních stáží:

 • British Library, Sound Archive, Londýn, Velká Británie: studium literatury k problematice orální historie, studium archivace orálně historických pramenů (březen–duben, 1 měsíc, 2008).
 • Center for Slavic, Eurasian, and East European Studies at the University of North Carolina at Chapel Hill, USA: stáž na Southern Oral History Programme k metodě orální historie, 2004.
 • Center for Slavic, Eurasian, and East European Studies at the University of North Carolina at Chapel Hill, USA: stáž na Southern Oral History Programme k metodě orální historie (zimní semestr, 5 měsíců, 2000).
 • Center of Slavic and East European Studies. London University + British Library, Londýn, Velká Británie: studium literatury k problematice orální historie, studium archivů k problematice alternativní kultury (listopad–prosinec, 1 měsíc, 1998).
 • Aarhus University, Aarhus, Dánsko: studium literatury a archivů k environmentální problematice (listopad–prosinec, 5 týdnů, 1997).

Výběrová bibliografie:

 • KRÁTKÁ, Lenka, WOHLMUTH MARKUPOVÁ, Jana, VANĚK, Miroslav. (K)lidová věda? Proměny a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968–2008. Praha: Univerzita Karlova, 2018, 288 s.
 • VANĚK, Miroslav, Sluchać, poszukiwać, rozumieć. Nie tylko o dialogu interdiscyplinarnym i oral history. In: Wroclawski Rocznik Historii Móvienej. Wroclaw, 2017, s. 103–118.
 • VANĚK, Miroslav. O orální historii po dvaceti letech jejího praktikování. In: DENKOVÁ, Zuzana (ed). Etnológ v teréne. Bánská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, Zväz múzeí Slovenska 2016, s. 42-53.
 • VANĚK, Miroslav. Hledaní zlaté žíly, nebo hromaděni hlušiny? Male zamyšlení nad některými otázkami orální historie. In: Pavel Mücke – Martin Brychta (edd.): Na hranicích mezi minulostí a přítomností. Současné perspektivy orální historie. Praha – Ostrava: Česká asociace orální historie – Ostravská univerzita 2016, s. 237–250.
 • VANĚK, Miroslav. Orální historie – naslouchání, porozumění, hledání. In: Slovenský národopis, 3/2016, s. 361–370.
 • VANĚK, Miroslav. Orální historie – pomocná ruka ve výuce a vzdělávání. In: Nucená práce 1939–1945. Příběhy pamětníků ve výuce. Živá paměť 2016, s. 11–14.
 • VANĚK, Miroslav – Houda, Přemysl (edd.). Střípky mozaiky. Každodenní život české společnosti v období normalizace a transformace z pohledu orální historie. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 2016, 448 s.
 • VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel: Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. Praha, Karolinum 2015, 328 s.
 • VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel. Velvet Revolutions: An Oral History of Czech Society. New York – Oxford, Oxford University Press 2016, 264 p.
 • VANĚK, Miroslav – KRÁTKÁ, Lenka (eds.). Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace. Praha, Karolinum 2014, 550 s.
 • VANĚK, Miroslav. Around the Globe. Rethinking Oral History with Its Protagonists. Praha, Karolinum 2013, 174 p.
 • VANĚK, Miroslav –  MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. Praha, Fakulta humanitních studií UK – ÚSD AV ČR v.v.i. 2011, 296 s.
 • VANĚK, Miroslav – HOUDA, Přemysl – MÜCKE, Pavel (eds.). Deset let na cestě. Orální historie na Sovinci 2002–2011. Praha, Fakulta humanitních studií UK 2011, 298 s.
 • VANĚK, Miroslav. Those Who Prevailed And Those Were Replaced: Intervievinw On Both Sides of A Conflict. In: Donald A. Richtie (ed.), The Oxford Handbook Of Oral History. Oxford University Press 2011, pp. 37–50
 • VANĚK, Miroslav. Byl to jenom rock´n´roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989. Praha, Academia 2010, 640 s.
 • VANĚK, Miroslav (ed.). Obyčejní lidé..?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Praha, Academia 2009. 3 svazky, 1306 stran.
 • VANĚK, Miroslav. O orální historii s jejími zakladateli a protagonisty. Praha, Ústav pro soudobé dějiny 2008, 135 s.
 • VANĚK, Miroslav. Orální historie a výzkum opozice v letech 1969-1989. In.: Charta 77. Od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci. 1977–1989. (Eds. Devátá, M – Suk, J. – Tůma, O. Sborník z konference k 30. výročí Charty 77. Praha, 21.-23. března 2007, s. 335-341.
 • VAŇEK, Miroslav – MÜCKE, Pavel – PELIKÁNOVÁ, Hana. Naslouchat hlasům paměti: Teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha, FHS UK a COH ÚSD 2007, 224 s.
 • VANĚK, Miroslav. Mocní a bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Interpretační studie životopisných interview. Praha, Prostor 2006, 412 s.
 • VANĚK, Miroslav. Oral History in Contemporary History Research.Projects of the Center of Oral History: Dissent, University Students and Communist Functionaries in the so-called Normalization Period-Biographical Accounts. In: PROFANTOVÁ, Z. The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989. VEDA, SAV, Bratislava 2006, s. 184-192.
 • VANĚK, Miroslav. Der 17. November und seine Ursachen in der Darstellung kommunistischer Funktionaere. In.: BLEHOVÁ, Beata – PERZI, Niklas (eds.). Die Samtene Revolution. Vorgeschichte, Verlauf, Akteure, Band 3 der St. Poltner Osteuropestudien, St.Poltner/Wien 2006.
 • VANĚK, Miroslav. Globalizace a digitální revoluce aneb Čtvrtá vývojová fáze orální historie. Ohlédnutí za 14. mezinárodní konferencí orální historie v Sydney. In: Soudobé dějiny, 1 -2/ 2006, ÚSD, Praha 2006, s. 267 – 279.
 • VANĚK, Miroslav. Victors? Vanquished? Political Elites and Dissidents in Czechoslovakia. In.: IOHA News (Bulletin of the International Oral History Association), volume 14: 2, June 2006.
 • VANĚK, Miroslav. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Projekty Centra orální historie: Disent, univerzitní studenti a komunističtí funkcionáři v období tzv. normalizace – životopisná vyprávění. In.: Malé dejiny velkých udalostí I v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989. (etnologické štúdie 13). Ed. Zuzana Profantová, Ústav entológie SAV, Ústav paměti národa, Bratislava 2005. s. 196 – 205.
 • VANĚK, M., URBÁŠEK, P. Vítězové? Poražení? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Životopisná interview. Prostor, Praha 2005, 1970 s.
 • VANĚK, Miroslav. Ekologie a ekologické hnutí v posrpnovém Československu. In BLAŽEK, Petr (ed.). Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu. Praha: Dokořán, 2005. s. 79 – 95.
 • VANĚK, Miroslav. Orální historie a výzkum nedávné minulosti. Jihočeský sborník historický, 2004, roč. 73, s. 157 – 182.
 • KILBURN, Michael – VANĚK, Miroslav. The Ecological Roots of a Democracy [Ekologické kořeny demokracie]. In Human Rights Dialogue, 2004, vol. 2, no. 11, p. 8 – 36.
 • VANĚK, Miroslav. Možnosti metody „Orální historie“ při výzkumu nedávné minulosti. In Husitský Tábor. Suplementum 2. Tábor: Sborník Husitského muzea, 2004. s. 163 – 188.
 • VANĚK, Miroslav. Mladá generace, vysokoškolští studenti a listopad 1989. In XVI letní škola historie. Sedmdesátá a osmdesátá léta v československých i světových dějinách /ed. Kohnová Jana/. Praha, Porta linguarum 2004. s. 35 – 41.
 • VANĚK, Miroslav. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2004. 175 s.
 • VANĚK, Miroslav a kol. Orální historie: Metodické a „technické“ postupy /scriptum/. Olomouc: FF UP, 2003. 78 s.
 • VANĚK, Miroslav. A Development of a Green Opposition in Czechoslovakia and the Role of its International Contacts. [Vývoj ekologické opozice v Československu a role mezinárodních kontaktů]: In HORN, Gerd Rainer – KENNEY, Padraic (eds.). Transnational moments in 20th century. Lanham – Boulder – New York – Toronto – Oxford: Rowman & Littlefield Publishers. 2004. s. 173 – 188.
 • VANĚK, Miroslav: New Projects in Czech Republic. In: IOHA Newsletter. 2003, roč. 11, č. 2, s. 7 – 11, online verze: s. 25 – 29.
 • VANĚK, Miroslav. Oral-History-Zentrum für Zeitgeschichte an der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik. BIOS – Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen. 2002, roč. 15, č. 1, s. 132-137.
 • VANĚK, Miroslav. Centrum orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Soudobé dějiny, 2002, roč. 9, č. 2, s. 332-336.
 • VANĚK, Miroslav. Možnosti a meze orální historie při výzkumu českého exilu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica. 2002, Historica 31, s. 399 – 404.
 • VANĚK, Miroslav a kol. Ostrůvky svobody: Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Praha: Votobia / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002. 350 s.
 • VANĚK, Miroslav. Uplatnění metody orální historie. In Deset let soudobých dějin. /ed. Kocian, Jiří/. Praha, 2001.s. 137-143.
 • VANĚK, Miroslav. Porobení přírody. In Toman Brod, A. J. Liehm, Jan Měchýř, Jaromír Navrátil, Otakar Turek, Jiří Vančura, Miroslav Vaněk. Proč jsme v listopadu vyšli do ulic. Brno: Doplněk, 1999. s. 133 – 154.
 • OTÁHAL, Milan – VANĚK, Miroslav. Sto studentských revolucí: Studenti v období pádu komunismu životopisná vyprávění. Praha: Lidové noviny, 1999. 860 s.
 • VANĚK, Miroslav. Nedalo se tady dýchat: Ekologie v českých zemích v letech 1968 až 1989. Praha: Maxdorf, 1996. 170 s.
 • VANĚK, Miroslav. Veřejné mínění o socialismu před 17. listopadem 1989: Analýza výsledků výzkumu veřejného mínění prováděných ÚVVM od roku 1972 do roku 1989. Praha: Maxdorf, 1994. 59 s.

Mezinárodní konference:

 • 20th International Oral History Association Conference s podtitulem Memory and Narration (Jyväskylä, Finland, 18–21. 6. 2018), příspěvek The Student Generation of 1989 from a Longitudinal Perspective: An Oral History 20 Years Later.
 • 49th Annual Convention of Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies (Chicago, Illinois, USA, 9.-12. 11. 2017), příspěvek Us and Them, or Identification with the Political System.
 • 50th Annual Meeting OHA@50: Traditions, Transitions and Technologies from the Field (Long Beach, California, USA, 12.–16. 10. 2016), účast na roundtable 50th Anniversary Track — International perspectives @OHA 50.
 • 19th International Oral History Conference s podtitulem Speaking, Listening, Interpreting: The Critical Engagements of Oral History (Bangalore, Indie, 27. 6.–1. 7. 2016), příspěvek Global Oral History Development from the Czech Perspective.
 • XX. konference Etnológ a múzeum: Etnológ v teréne. K prameňom poznania pořádaná Slovenským banským muzeem (Banská Štiavnica, Slovensko, 21. – 23. 6. 2016), příspěvek s názvem Můžeme si být užiteční? Historik, etnolog, folklorista a orální historie.
 • 11th European Social Science History Conference (Valencia, Španělsko, 30.3.–2. 4. 2016), příspěvek Oral History between San Francisco1975 and Jinan 2015 and what next?
 • 49th Annual Meeting Oral History Association s názvem Stories of Social Change and Social Justice (Tampa, Florida, USA, 14.–18. 10. 2015), příspěvek Freedom, Heroes, and Those “litlte Czechs”.
 • International Conference Oral History in Central-Eastern Europe: Current Research Areas, Challenges and Specificity (Lodz, Polsko, 17.–18. 9. 2015), příspěvek Looking for Paths: Parallels and Intersections of Oral History in Central and Eastern Europe.
 • 22nd International Congress of Historical Sciences (Jinan, Čína, 23.–29. 8. 2015), organizace Evening Session s názvem Change of Value – Value of Change: Transforming Societies in Global Perspective via Oral History, příspěvek Why Are We Here? Oral History in Past and Future Perspectives.
 • 2nd Oral History Association of India Conference v Mumbai (17. 1.–19.1. 2015), příspěvek How did we live and how do we remember? The role of oral history in understanding of the communist past and contemporary transformation of the former states of Eastern bloc.
 • 2nd Winter School of Oral History, Center for Public History, Srishti School of Art and Design (Bangalore, Indie 7. 1.–16. 1. 2015); přednášky From Élites Research to Ordinary People. A short Analytical Outline of Czech Oral History Projects 1996–2015; Us and Them. Identification with the Political System in Czech Society; účastník panelové diskuze Boundaries and Narratives s příspěvkem Boundaries in Czechoslovak Society 1945–1989.
 • 18th International Oral History Conference Power and Democracy. The Many Voices of Oral History (Barcelona, Španělsko, 9.–12. 7. 2014,) příspěvek We and They: Identification with the Political System; chair panelu Disruptions or Continuities? Approaches to Oral History Research of the Czech Society.
 • 10th European Social Science History Conference (Vídeň, Rakousko, 24.–26. 4. 2014), příspevek s názvem We and They: Identification with the Political System, chair panelu Public Memory Interventions.
 • 15th Annual Czech Studies Workshop (Chappel Hill, North Carolina, USA, 11.–12. 4. 2014), příspěvek Us and Them, or Identification with the Political System.
 • Winter School of Oral History, Centre for Public History, Srishti School of Art, Design and Technology (Bangalore, Indie, 11.–20. 11. 2013), příspěvky How Do We Live and How Do We Remember? Oral History and the Communist Past (12. 11. 2013); From Élites Research to Ordinary People. A Short Analytical Outline of Czech Oral History Projects 1996–2011 (14. 11. 2013); dále účast na výroční konferenci Oral History Association of India, příspěvek Parallels, Divergences and Crossroads. Czech Oral History and Global Perspective (18. 11. 2013).
 • 18th International Oral History Conferences s podtitulem Power and Democracy. The Many Voices of Oral History (Barcelona, Španělsko, 9.-12. 7. 2014) pořádaná International Oral History Association, Universitat de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Memorial democratic, HAFO Ajuntament de Barcelona, příspěvky s názvem We and They: Identification with the Political System, chair panelu: Disruptions or Continuities? Approaches to Oral History Research of the Czech Society form.
 • 10th European Social Science History Conference (ESSHC) pořádaná International Institute of Social History (IISH), Royal Netherlands Academy of Arts & Science – Amsterdam, Nizozemí na půdě University of Vienna (Víděň, Rakousko, 23.-25. 4. 2014), příspevek s názvem We and They: Identification with the Political System, chair panelu Public Memory Interventions.
 • 15th Annual Czech Studies Workshop pořádený University of North Carolina at Chappel Hill (Chappel Hill, North Carolina, USA, 11.-12. 4. 2014), příspěvek s názvem Us and Them, or Identification with the Political System.
 • Winter School of Oral History (Bangalore, Indie, 11.–20. 11. 2013) pořádaná Centre for Public History, Srishti School of Art, Design and Technology; příspěvky s názvem How Do We Live and How Do We Remember? Oral History and the Communist Past (12. 11. 2013) a From Élites Research to Ordinary People. A Short Analytical Outline of Czech Oral History Projects 1996 – 2011 (14. 11. 2013); dále účast na výroční konference Oral History Association of India, příspěvek z názvem Parallels, Divergences and Crossroads. Czech Oral History and Global Perspective (18.11. 2013).
 • 47th Annual Meeting Hidden Stories, Contested Truths. The Craft of Oral History, pořádaný Oral History Association (Oklahoma City, Oklahoma, USA, 9.–13. 10. 2013), příspěvek s názvemWork as a value. Of unemployment and bananas (1970-2012). An Oral History Project.
 • Conference Leaving or Staying: Personal Stories of 20th Cenutry Czech and Slovaks pořádána Museum of Czech adn Slovaks (Cedar Rapids, USA, 26.-27. 4. 2013), příspěvek How Do We Live?
 • Round Table: Oral History and Contemporary History pořádaného Department of History, Faculty of Arts, University of Chicago (Chicago, USA, 25. 4. 2013), příspěvek Czech Oral History Projects.
 • Round Table: Leaving or Staying: Personal Stories of 20th Cenutry Czech and Slovakspořádaný Czechoslovak Society of Arts and Sciences ve spolupráci s Velvyslanectví ČR a Velvyslanectví SR (New York, USA, 23. 4. 2013), příspěvek Who, who did not leave.
 • Workshop Memory Between History and Contemporary Politics in East Central Europepořádaný University of Aarhus (Aarhus, Dánsko, 30.-31. 1. 2013), příspěvek On the Need for Heroes (Rather than Historians): At the Crossroads of Czech History, Memory and Politics.
 • 127th American Historical Association Annual Meeting (New Orleans, USA, 1.-6. 1. 2013) pořádaný American Historical Association, příspěvek How do we live and how do we remember? The role of oral history in understanding of the communist past and contemporary transformation of the former states of Eastern block.
 • 17th International Oral History Conference (Buenos Aires, Argentina, 3.-7. 9. 2012), příspěvekThe Real Winners of the Velvet Revolution? Research of Economic Management in Czechoslovakia in the Period of the So Called Normalization and Transformation.
 • 9th European Social Science History Conference (ESSHC) pořádaná International Institute of Social History (IISH), Royal Netherlands Academy of Arts & Science – Amsterdam, Nizozemí na půdě University of Glasgow (Glasgow, Velká Británie, 11.-14. 4. 2012); příspevek s názvemEncounters and Passings. Czech Oral History in Global Perspective; chair panelu Corporate, Business and Organizational Oral History: The Issues and the Challenges.
 • 45th Annual Meeting s názvem Memories of Conflict and Disaster: Oral History and the Politics of Truth, Trauma, and Reconciliation pořádaného Oral History Association (Denver, Colorado, USA, 12.-16. 10. 2011), příspěvek s názvem Parallels and Intersecting Lines: Czech Oral History in Global Perspective.
 • Workshop Department of History and Area Studies, Aarhus University (Aarhus, Dánsko, 26. 9. 2011), vystoupení s referátem  Doing Oral History with the Power Elite – Theoretical and Methodological Perspectives.
 • Mezinárodní konference After Chernobyl (ZZF, iniciativou „Einheit in Vielfalt. Grundlagen und Voraussetzungen eines erweiterten Europas“ a Volkswagen Stiftung),  Potsdam, Německo (7. – 8. 4. 2011), příspěvek s názvem Chernobyl – a Crisis of Credibility: Relations Between the Regime and Society in Czechoslovakia in the late 80s.
 • 16th International Oral History Conference s podtitulem Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning / Entre el Pasado y el Futuro: Comprensión de la Historia y Memoria Oral(Praha, Česká republika, 7.–11. 7. 2010) pořádaná International Oral History Association, Českou asociací orální historie, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. a Fakultou humanitních studií UK v Praze, vystoupení v panelu v rámci panelu Development of Oral History in East-Central and Eastern Europe after 1989 s příspěvkem A crossroads of Czech Oral History after 1989; předsedající v panelu I was Five in 1989… Personal Analisys and Construction of Generation Memory.
 • 8th European Social Science History Conference (ESSHC) pořádaná International Institute of Social History (IISH), Royal Netherlands Academy of Arts & Science – Amsterdam, Nizozemí na půdě Bijloke Site (Ghent, Belgie, 13.–16. 4. 2010), příspěvek s názvem Between the conservatists“ and the „investigators“. Oral history in the Czech Republic 15 years after and its current problems.
 • Mezinárodní konference Příběh je základ… a lidé příběhy potřebují aneb teoretické a praktické aspekty orální historie pořádaná Českou asociací orální historie, Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a Centrem orální historie ÚSD AV ČR v Praze (České Budějovice, 19. a 20. 11. 2009), příspěvek s názvem Sběrači, lovci a orální historikové.
 • A Development of Theory and Method in Czech Oral History After 1989, 15th International Oral History Conference s podtitulem Oral History – A Dialogue with our Times (Guadalajara, Mexico, 23.-26. 9. 2008) pořádanou International Oral History Association, Mexican Oral History Association, Universidad de Guadalajara a Centro Universitario de Ciencias Sociales y HumanidadesMemories behind the Machines, 7th European Social Science History Conference (ESSHC) pořádaná International Institute of Social History (IISH), Royal Netherlands Academy of Arts & Science – Amsterdam, Nizozemí na půdě University of Lisbon, Faculty of Letters – Lisabon, Portugalsko (Lisabon, 26. 2. – 1. 3. 2008).
 • „Charter 77 Through the Eyes of the Communist Elite“ The 39th National Convention of the American Association for the Advancement of Slavic Studies, New Orleans, USA, November, 2007.
 • Czech rock, alternative music, underground and punk aginst official culture in Czechoslovakia in the years 1960 – 1989, University of Texas, Austin, USA, November 2007.
 • The Impact of the November („Velvet“) Revolution on the Working Class in the Czech Republic. The Revolutionary Ideal. Transforming Community through Oral History. OHA, 41. Annual Meeting, Oakland, California, USA, October 2007.
 • Mezinárodní interdisciplinární workshop na téma Oral History of Communism v rámci IV. ročníku Goat Milk Festival of Memories (Bela Rechka – Bulharsko, 24.–26. května 2007), spoupořadatelství a spoluvystupování s Hanou Pelikánovou, Jitkou Svobodovou, Petrou Chrenkovou, Pavlem Mückem, Danielou Kolevou a Dianou Ivanovou
 • Orální historie a výzkum opozice v letech 1969 -1989. Mezinárodní vědecká konference k 30. výročí Charty 77, Praha, březen 2007
 • Seminář grantového projektu Naratívna každodenosť v kontextě historických zlomov v Česku(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnot pořádaného Ústavem etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave (Bratislava 27. a 28. 9. 2006), příspěvek s názvem Globalizace a digitální revoluce aneb Čtvrtá vývojová fáze orální historie.
 • 14. mezinárodní konferenci orální historie Dancing with memory: oral history and its audiences, která se konala 12. – 16.6. 2006 v Sydney, Austrálie, s příspěvkem Victors? Vanquished?: political elites and dissidents in the years of so-called normalization (1968-1989) in Czechoslovakia. Biographical interviews.
 • 6. European Social Science History Conference, Amsterdam, Holandsko, 22. 3. – 25. 3. 2006. Referát: The Acceleration of Events in Czechoslovakia efore November 1989. Political Elites and Dissidents in the years 1969 – 1989. Biographical interview.
 • 39. Mezinárodní konference Oral History Association, Providence, USA, 3.11. – 6.11. 2005. Referát: „Hope against Hope. Two Generations of Czechoslovak Disent“.
 • Mezinárodní workshop „Festival of Memories“, Bulharsko (Bela Rechka/Sofie – 20.5. -27. 5. 2005), Referáty: „Why Oral stories are so important for understanding our totalitarian past?“; „One hundered student revolutions – students in Prague, 1989 and the consequences“.
 • Mezinárodní konference „Malé dějiny velkých událostí“, Bratislava, Slovensko, 11.11. – 13. 11. 2004. Referát: Disent, univerzitní studenti a komunističtí funkcionáři v období tzv. normalizace – životopisná vyprávění.
 • The Fifth Michigan Czech workshop, University at Michigan, Ann Arbor, USA, 26. 3. – 28. 3. 2004. Referát: New Oral History: Current Projects at the Prague Institute of Contemporary History.
 • Mezinárodní konference World View. An International Program for Educators, „Eastern Europe: Traditions and Transitions, University of North Carolina, Chapel Hill, 10.3. – 11.3. 2004. Referát: Velvet Revolution: The End of Czechoslovakia.
 • Mezinárodní konference, Presence in the Past, Berlin, Německo, 10.5 – 14. 5. 2002, Referát: New Élites and Phenomenon so called Stolen Revolution.
 • Annual Meeting, Oral History Association, „At the Crossroads“, 11. 9.- 15. 9. 2000, Durham, USA, Referát: Students and the Collapse of Communism in Czechoslovakia-biographical stories.
 • Mezinárodní konference „Transnational Moments of Change in Postwar Europe“, Bellagio, Itálie, Conference Rockefeller Center, 2.10. – 6.10. 2000, Italy. Referát: The Role of International Contacts in the Development of a Green Opposition in Czechoslovakia.
 • Mezinárodní konference „Demokratická revoluce v Československu“, Praha 1999. Referát: Studenti v listopadu 1989.
 • Mezinárodní konference k výročí 650 let od založení University Karlovy, Praha 1998. Referát: Studenti v období pádu komunismu.
 • Mezinárodní konference „Plzeň – 700. výročí založení města a 50. výročí osvobození spojeneckými vojsky“, Plzeň 1995. Referát: Listopadové události 1989 v Plzni.
 • Mezinárodní konference „Totalitarismus a demokracie“, Varšava 1994, Polsko. Referát: Ekologie a totalitarismus.

Seznam udělených grantů:

 

základní výzkum – řešitel:

 • 2017-2019: Studentská generace 1989 v časosběrném pohledu: životopisná interview po dvaceti letech, GA ČR.
 • 2015-2016: Historický kontext aplikovaného výzkumu v ČR v letech 1968 až 2009 jako východisko pro optimalizaci podpory výzkumu z veřejných zdrojů. TA ČR, 2015–2016.
 • 2011-2015: Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace: životopisná vyprávění. GA AV ČR.
 • 2006-2009: Společenské a politické aspekty existence a rozvoje nezávislých hudebních žánrů a trendů v České republice od 60. let do roku 1989. GA AV ČR.
 • 2006-2008: Průzkum české společnosti v období tzv. normalizace. Biografická vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. GA ČR.
 • 2002-2004: Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Životopisná interviews. GA ČR.
 • 2001-2002: The Czech Exile – Oral History Project. Grant the University of the North Carolina at Chapel Hill, USA.
 • 1999-2001: Kulturní a společenské aktivity mladé generace a cesta k občanské společnosti. GA AV ČR.
 • 1996-1998: Studenti v období pádu komunismu – životopisná interviews. GA AV ČR.
 • 1995-1996: Ekologická problematika v období tzv. normalizace. Grant Ministerstva životního prostředí ČR.

základní výzkum – spoluřešitel:

 • 2016-2019: Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat. NAKI II., MŠMT ČR.

publikační granty – řešitel:

 • Vítězové? Poražení? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Životopisná interviews. GA AV ČR (2005).
 • Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. GA AV ČR (2004).
 • Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu v Československu. Grant Open Society Fund (1999).
 • Nedalo se tady dýchat. Ekologie v českých zemích 1969 – 1989. Grant Ministerstav životního prostředí (1996)

Pedagogická činnost:

 • školitel doktorandů FF UK, FHS UK
 • vedení diplomových prací FHS UK

Poslední aktualizace: červen 2017