Badatelský řád

1) 

Tento řád upravuje podmínky pro využívání elektronické verze rozhovorů uložených v Digitálních sbírkách Centra orální historie při Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i. (dále jen ,,Digitální sbírky“), které byly vytvořeny pro vědecké, studijní a vzdělávací účely badatelů/badatelek z řad akademické a vědecké obce.

2) 

Digitálními sbírkami se pro účely tohoto řádu rozumí webové rozhraní dostupné na stránkách Centra orální historie, které je zpřístupněno badateli/badatelce na základě vyplnění badatelského listu (viz Příloha č. 1 tohoto řádu).

3) 

Posláním Digitálních sbírek je poskytnout prostor pro sdílení sbírek rozhovorů, které byly pořízeny primárně za vědeckým účelem (tj. studie, grantové projekty, vysokoškolské práce apod.) v souladu s metodologickými a etickými pravidly orálně-historického výzkumu.

4) 

Badatelem/badatelkou se pro účely tohoto řádu rozumí fyzická osoba z řad akademické či vědecké obce, která má institucionální podporu (tj. výzkumný či pedagogický pracovník, student, zaměstnanec archivu či muzea apod.). Digitální sbírky nejsou primárně určeny široké laické veřejnosti.

5) 

Správce/správkyně Digitálních sbírek si vyhrazuje právo ve výjimečných případech a se souhlasem vedoucí/ho Centra orální historie umožnit přístup do sbírek i badatelům/badatelkám z řad laické veřejnosti bez institucionální podpory a zaměstnancům/zaměstnankyním státní správy, pokud náležitě doloží a vymezí účel nahlížení, a pokud tento účel nebude v rozporu s informovanými souhlasy (či smlouvami o poskytnutí práv) pamětníků/pamětnic.

6) 

Badatel/ka zaregistrovaný/á v rozhraní Digitálních sbírek se zavazuje řídit zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), dále dodržovat zásady prohlášení v badatelském listu, Etický kodex České asociace orální historie (viz Příloha č. 2 tohoto řádu) a respektovat pokyny správce/správkyně Digitálních sbírek.

7) 

Na základě vyplněného badatelského listu bude badateli/badatelce nejpozději do 7 kalendářních dnů po obdržení jeho/její žádosti zřízen elektronický profil a dočasně zpřístupněn(y) rozhovor(y) dle jeho/jejího požadavku. Přihlašovací údaje (jméno a heslo) obdrží badatel/ka elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v badatelském listu.

8) 

Přihlašovací údaje jsou nepřenosné a badatel/ka je povinen/povinna uchovávat je v tajnosti. V případě ztráty nebo náhodného vyzrazení hesla je badatel/ka povinen/povinna neprodleně informovat o této skutečnosti správce/správkyni Digitálních sbírek, který/á mu vygeneruje heslo nové. V případě opakované ztráty hesla může být badateli/badatelce přístup ke sbírkám trvale odepřen.

9) 

Přístup k rozhovorům je časově omezen na dobu 1 měsíce od prvního přihlášení badatele/badatelky. Po uplynutí této lhůty je přístup do sbírky odebrán. Pro opětovný přístup do sbírky je třeba kontaktovat správce/správkyni Digitálních sbírek.

10) 

Zpřístupnění všech rozhovorů v rámci některé ze sbírek (popř. více sbírek jako celku) badateli/badatelce je možné pouze v ojedinělých případech a na základě náležitého zdůvodnění v badatelském listu. Správce/správkyně Digitálních sbírek si vyhrazuje právo takovou žádost v případě pochybností zamítnout, popř. zpřístupnit pouze vybrané rozhovory z požadované sbírky, u nichž badatel/ka prokáže přímou souvislost s účelem nahlížení.

11) 

V Digitálních sbírkách jsou zveřejňovány pouze přepisy rozhovorů. Audio(vizuální) záznam a další materiály (informovaný souhlas, protokol o rozhovoru apod.) jsou zveřejňovány pouze na vyžádání badatelem/badatelkou. Správce/správkyně Digitálních sbírek si vyhrazuje právo požadované materiály nezveřejnit, pokud je to v rozporu s požadavky poskytovatele sbírky či souhlasem (smlouvou) konkrétního pamětníka/pamětnice (narátora/narátorky).

12) 

Informace získané ze sbírky rozhovorů se badatel/ka zavazuje využít jen k účelu uvedenému v badatelském listu a vždy s ohledem na ustanovení uvedená v poskytnutých informovaných souhlasech (či smlouvách) pamětníků/pamětnic (narátorů/narátorek) a v souladu s  etickým kodexem České asociace orální historie (viz. Příloha č. 2 tohoto řádu).

13) 

V případě využití informací získaných ze sbírky rozhovorů či jejich citace ve vědeckých nebo jiných pracích je badatel/ka povinen/povinna citovat zdroj těchto informací (tj. rozhovor) a to dle vzoru uvedeného v Příloze č. 3 tohoto řádu, včetně permanentního identifikátoru.

 

14) 

Správce/správkyně Digitálních sbírek si v případě porušení badatelského řádu či nepravdivě uvedených informací v badatelském listu vyhrazuje právo badateli/badatelce trvale zamezit přístup k Digitálním sbírkám.

 

V Praze, dne 1. ledna 2023

 

Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. – vedoucí Centra orální historie, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

 

Přílohy:

Příloha č. 1. : Badatelský list

Příloha č. 2. : Etický kodex České asociace orální historie

Příloha č. 3 : Citační úzus pro rozhovory uložené v Digitálních sbírkách