Mgr. Petra Schindler-Wisten, Ph.D.

Schindler

 • Adresa: Centrum orální historie, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vlašská 355/9, 118 00  Praha 1 – Malá Strana
 • Telefon: (+ 420) 257 286 358
 • E-mail: schindler@usd.cas.cz

Vzdělání:

 • 2002–2010: Fakulta humanitních studií UK, doktorský studijní program Sociálně-kulturní antropologie (Ph.D.)
 • 1999–2002: Fakulta humanitních studií UK, Praha, obor Obecná antropologie (Mgr.)
 • 1994–1999: Institut základů vzdělanosti UK, Praha (Bc.)

Praxe a zaměstnání:

 • září 2017-dosud: vedoucí Centra orální historie ÚSD AV ČR
 • únor 2002–dosud: odborný a posléze výzkumný pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a manažer Centra orální historie ÚSD AV ČR

Badatelské zaměření

 • Chalupářská subkultura v 2. polovině 20. století; každodennost v období tzv. normalizace; etické a právní aspekty orální historie

Bibliografie

 • O chalupách a lidech. Chalupářství v českých zemích v období tzv. normalizace  a transformace. Praha : Karolinum 2017, 212 s.
 • Režisér a jeho hvězda. Eitcké aspekty orálněhistorického výzkumu. In: Zuzana Denková (ed). Etnológ v teréne. Bánská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, Zväz múzeí Slovenska 2016, s. 62-77.
 • Dynamika orálněhistorického výzkumu: narátor a tazatel jako dva hráči s vlastními trumfy. In: Pavel Mücke – Martin Brychta (edd.): Na hranicích mezi minulostí a přítomností. Současné perspektivy orální historie. Praha – Ostrava: Česká asociace orální historie – Ostravská univerzita 2016, s. 97-108.
 • Pozor, vizita! Sonda do života zdravotních sester v období tzv. normalizace a transformace. Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tvz. normalizace a transformace. Praha : Karolinum, 2014 – (Vaněk, M.; Krátká, L.), s. 419-459.
 • Orální historie na internetu. Právní, etické a metodologické aspekty. Říká se… Sborník z odborné konference v Nečtinech 17. – 19. 3. 2011. Plzeň : Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, 2011 – (Böhmová, L.; Morávková, N.), s. 179-187.
 • Tůma, OldřichČornejová, AlžbětaDevátá, MarkétaFranc, MartinPokorný, JiříSchindler-Wisten, Petra: Volný čas v komunistickém Československu. Praha : Ústav pro soudobé dějiny, 2010. 55 s.
 • Kdo neokrádá stát, okrádá rodinu“. Rodina v komunistickém Československu.
  Obyčejní lidé…?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Praha : Academia, 2009 – (Vaněk, M.), s. 357-397.
 • Chalupářská subkultura v období tzv. normalizace a po roce 1989. Hodnota zmeny – zmena hodnoty. Demarkačný rok 1989. Bratislava : Ústav etnologie SAV – Národopisná spoločnosť, 2009 – (Profantová, Z.), s. 229-242.
 • Chalupářská subkultura po roce 1968. České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Ústí n. Orl. ; Hradec Králové : Oftis ; Univerzita Hradec Králové, 2008 – (Mervart, J.; Štěpán, J.), s. 433-441.
 • Rodinný život disidentů v období tzv. normalizace. Antropologické sympozium. Vol. 5. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007 – (Budil, I.; Zíková, T.), s. 103-111.
 • Společenské aspekty chalupářské subkultury při studiu každodennosti v období tzv. normalizace. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Vol. 3. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, s. 147-154.
 • Family Environment Impacts on Officials of the Communist Party of Czechoslovakia and Dissidents Operating in the so-called Normalisation Period. Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989. Bratislava : Veda, 2006 – (Profantová, Z.), s. 215-228.
 • Rodinné prostředí příslušníků politických elit a disentu. Mocní? a Bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Interpretační studie životopisných interview. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006 – (Vaněk, M.), s. 205-235.
 • Rodinný život v období tzv. normalizace pohledem komunistických funkcionářů a disidentů. České, slovenské a čekoslovenské dějiny 20. století. Moderní přístupy k soudobým československým dějinám. Hradec Králové : FHS Univerzita Hradec Králové, 2006, s. 162-170.
 • Disent v šumných městech. Přítomnost. -, č. 4 (2005), s. 24-25.
 • Recenze: Hamersky, H.: Gegenansichten. Fotografien zur politischen und kulturellen Opposition in Osteuropa 1956-1989. Bohemia. Roč. 46, – (2005), s. 522-524.
 • Vliv rodinného prostředí na funkcionáře KSČ a disidenty působící v období tzv. normalizace. Malé dejiny veľkých udalostí v Česko(a)Slovensku po roku 1948,1968,1989. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2005 – (Profantová, Z.), s. 242-251.
 • Zpráva o projektu Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Význam etického přístupu ve výzkumu založeném na metodě orální historie. Biograf. Roč. 35, č. 0 (2005), s. 157-165.
 • Chalupářská subkultura v Albrechticích v Jizerských horách (1950-1989). Sborník Archivu MV. Roč. 2, – (2004), s. 125-149.
 • Subculture of Weekend House Holders in Czechoslovakia, 1950-89. International Oral History Association Newsletter. Roč. 12, č. 1 (2004), s. 10-19.

Konference

 • XI. sjezd českých historiků: Profesní setkání historiček a historiků České republiky pořádané Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Sdružením historiků ČR – Historický klub 1872 (Olomouc, 13.–15. 9. 2017), příspěvek s názvem Studentská generace roku 1989 po 20 letech. Orální historie v časosběrné perspektivě.
 • V. konference Sportování a cestování pořádaná Historické muzeum Národního muzea ve spolupráci s Náprstkovým muzeem (Praha 21. 9. – 22. 9. 2016), příspěvek s názvem V pátek na chalupu! Proměny chalupaření po roce 1989.
 • XX. konference Etnológ a múzeum: Etnológ v teréne. K prameňom poznania pořádaná Slovenským banským muzeem (Banská Štiavnica, Slovensko, 21. – 23. 6. 2016), příspěvek s názvem Dynamika vztahu mezi narátorem a tazatelem. Etické aspekty orálněhistorického výzkumu
 • IV. konference České asociace orální historie Na hranicích mezi minulostí a přítomností. Perspektivy orální historie pořádaná Filozofickou fakultou Ostravské univerzity (Ostrava, 19. – 20. 3. 2015) a COHA, příspěvek s názvem Pozor vizita! Sonda do života zdravotních sester v období tzv. normalizace a transformace
 • Setkání historiků a příznivců orální historie na téma Orální historie a její interdisciplinární využití (Sovinec, 2. – 5. 6. 2011) pořádaná Archivem UP v Olomouci a FHS UK v Praze, příspěvek s názvem Etické aspekty OH výzkumu: vztah narátor – tazatel;
 • Mezinárodní konference České, slovenské a československé dějiny 20. století, pořádaná Historickým ústavem FF ÚHK (Hradec Králové, 22. – 23. 3. 2011), příspěvek s názvem Narátor a tazatel: dva hráči s rozdílně namíchanými kartami. Etické aspekty orálně historického výzkumu
 • II. konference České asociace orální historie Říká se…aneb Teoretické, metodologické a didaktické aspekty orální historie v Nečtinách u Plzně (16. – 18. 3. 2011), příspěvek s názvem Orální historie na internetu: právní, etické a metodologické aspekty;
 • 16th International Oral History Conference s podtitulem Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning / Entre el Pasado y el Futuro: Comprensión de la Historia y Memoria Oral (Praha, Česká republika, 7.–11. 7. 2010) pořádaná International Oral History Association, Českou asociací orální historie, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. a Fakultou humanitních studií UK v Praze, příspěvek s názvem Subculture of Weekend House Holders in Czechoslovakia.
 • Mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků České, slovenské a československé dějiny 20. století IV pořádaná Historickým ústavem Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Katedrou histórie Fakulty humanitních vied Univerzity Mateje Bela v Bánské Bystrici (Hradec Králové 25. – 26. 3. 2009), příspěvek s názvem „Kdo neokrádá stát, okrádá rodinu.“ Rodina v období tzv. normalizace pohledem příslušníků dělnických profesí a inteligence;
 • Mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků České, slovenské a československé dějiny 20. století III pořádaná Historickým ústavem Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Katedrou histórie Fakulty humanitních vied Univerzity Mateje Bela v Bánské Bystrici (Hradec Králové 26. – 27. 3. 2008), příspěvek s názvem Vliv „osudových osmiček“ na život českých chalupářů;
 • Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnot, Ústav etnológie SAV v Bratislavě, 27.- 28. 9.2006. Příspěvek: Právní a etické hledisko v oral history.
 • V. antropologické sympozium, FF Západočeské univerzity v Plzni, 30. 6. – 1. 7. 2006. Příspěvek: Rodinné prostředí disidentů v období tzv. normalizace.
 • V. setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinci, ÚSD, FHS a Archiv UP 8. – 10. 6.2006. Příspěvek: Etický přístup, oslovení a kontaktování narátorů.
 • Československé dějiny 20. století z ptačí perspektivy, FHS Hradec Králové 22. –  23. 3.2006. Příspěvek: Rodinný život v období tzv. normalizace pohledem komunistických funkcionářů a disidentů.
 • Geschlechterverhältnisse in Ostmitteleuropa nach dem Zweiten Weltkrieg: Soziale Praxis und Konstruktionen von Geschlechterbildern, Bad Wiessee, 17.- 20. November 2005. Příspěvek: Einfluss der Tätigkeit von Dissidenten auf die Familienverhältnisse im Laufe der so genannten Normalisierung
 • IV. antropologické symposium. FF ZČU v Plzni, 1.- 2. 7. 2005. Příspěvek: Společenské aspekty chalupářské subkultury v období tzv. normalizace
 • Orální historie a její interdisciplinární využití, ÚSD AV ČR, FF UP, FHS UK Sovinec 16. – 18. 6.2005. Příspěvek: Chalupaření jako typický český fenomén
 • Festival of Memories. Bela Rechka (21 – 25. 5. 2005) a Sofia (26. – 27. 5. 2005) Příspěvky: The family stories of the Czech dissidents and communist functionaries a Cíle a výsledky projektu Politické elity a disent v období tzv. normalizace
 • Malé dejiny veľkých udalostí. Ústav etnológie SAV Bratislava, 10. – 12. novembra 2004. Příspěvek: Konfrontace sociálního života příslušníku politických elit v Československu v období tzv. normalizace.
 • Problematika interpretace v orální historii, ÚSD AV ČR, FF UP, 2. – 3. 9. 2004, Sovinec. Příspěvky: Dosavadní výsledky výzkumného projektu Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Životopisná interviews. a Sociální život příslušníků komunistických elit a disentu.
 • Právní a etické problémy kvalitativního výzkumu, FSS MU Brno. 29. 4 – 1. 5. 2004 Příspěvek: Registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů – praktické zkušenosti výzkumníka.
 • Oral history. Interview ako kvalitatívna interdisciplinárna metóda, FF UK Bratislava a Open Society Found. 2004. Příspěvek: Projekty OH v Čechách. Centrum orální historie.

Výzkumné projekty

 • Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace: životopisná vyprávění. GA ČR 410/11/1352, 2011-2015, členka řešitelského týmu
 • Společenské aspekty chalupářské subkultury při studiu každodennosti v období tzv. normalizace. GA AV ČR, B 800630704, 2007-2009, řešitelka grantu
 • Průzkum české společnosti v období tzv. normalizace – Biografická vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. GA ČR 409/06/0878, 2006-2008, členka řešitelského týmu
 • Politické elity a disent v období tzv. normalizace – Životopisná interviews. GA ČR 409/02/1156, 2002-2004, členka řešitelského týmu

Členství v institucích

 • 2007 – dosud: členka České asociace orální historie
 • 2007 – 2009, 2015 – dosud: členka výkonného výboru České asociace orální historie
 • 2009  – 2012: členka revizního výboru České asociace orální historie

Poslední aktualizace: září 2017