Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.

Hlavacek_96_vyrez_web_1

 • Adresa: Centrum orální historie, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vlašská 355/9, 118 00  Praha 1 – Malá Strana
 • Telefon: (+420) 257 286 359
 • E-mail: hlavacek@usd.cas.cz

Odborné zaměření:

 • militární dějiny, paměťová studia, orální historie, historická antropologie, metody kvalitativního výzkumu, dějiny každodennosti, institucionální dějiny, digital humanities

Vzdělání:

 • 2011–2019: Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, obor Obecná antropologie – integrální studium člověka (Ph.D.)
 • 2009–2011: Fakulta humanitních studií, Univerzity Karlova v Praze, obor Orální historie – soudobé dějiny (Mgr.)
 • 2006–2009: Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze, obor Studium humanitní vzdělanosti (Bc.)

Zaměstnání:

 • 2011–dosud: výzkumný pracovník, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
 • 2012–dosud: externí vyučující a posléze vědecko-pedagogický pracovník, Fakulta humanitních studií UK

Praxe:

 • 2018–dosud: PR manažer ÚSD AV ČR, v. v. i.
 • 2014–dosud: popularizátor vědy ÚSD AV ČR, v. v. i.
 • 2014: zahraniční stáž na Department of Culture and Society, East European Studies, Aarhus University, Dánsko (duben 2014)
 • 2012–dosud: správce Digitálních sbírek Centra orální historie ÚSD AV ČR, v. v. i.
 • 2010–dosud: webmaster (wordpress) ÚSD AV ČR, COH AV ČR, Pracoviště orální historie – soudobé dějiny FHS UK; Česká asociace orální historie
 • 2006–2019: lektorská činnost v rámci ,,Úvodních kurzů a cyklů“ FHS UK (antropologie, filosofie, historie)
 • 2006–2008: tutor a lektor zahraničních studentů v rámci programu UniPrep (český jazyk, základy společenských věd, historie)

Monografie:

 • HLAVÁČEK, Jiří. Vzestup a pád ČSLA? Vojenská profese v kolektivní paměti důstojnického sboru (1960–1970). Praha : Karolinum, 2019, 350 s.

Ediční činnost:

 • HLAVÁČEK, Jiří – BORTLOVÁ-VONDRÁKOVÁ, Hana (eds.). Mezi státním plánem a badatelskou svobodou: Československá etnografie a folkloristika ve vzpomínkách pamětníků. Praha : Academia, 2018, 328 s.

Články a studie:

 • HLAVÁČEK, Jiří. Dům u Tří červených růží v proměnách času: od tělesných rozkoší k intelektuálnímu potěšení. In: KRÁTKÁ, Lenka a kol.: Dějiny o lidech a pro lidi. 30 let činnosti Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky 1990–2020. České Budějovice : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2020, s. 116–132.
 • HLAVÁČEK, Jiří. Metodické postupy archivace orálně-historických pramenů v digitálním věku. In: Archivní časopis, 2019, roč. 69, č. 4, s. 389–401.
 • HLAVÁČEK, Jiří. Vojáci, společnost a ,,zlatá šedesátá“. In: Kulturní studia, 2019, roč. 7, č. 2, s. 54–76.
 • HLAVÁČEK, Jiří. Etické aspekty zpřístupňování orálně-historických pramenů (nejen) ve virtuálním prostoru. In: MEMO. Časopis pro orální historii / Oral history journal, 2019, roč. 9, č. 2, s. 25–40.
 • HLAVÁČEK, Jiří. K institucionálnímu vývoji lidové umělecké výroby v Československu po roce 1945. In: Kulturní studia, 2019, roč. 7, č. 1, s. 3–20.
 • HLAVÁČEK, Jiří. „An Offer Not to Be refused. “ Ideology and Communist Party Membership before 1968 in the Narratives of Czechoslovak Officer Corps. In: Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 2018, vol. 8, pp. 81–105.
 • HLAVÁČEK, Jiří. Proč právě orální historie? In: NEČAS, Pavel (ed.). Advokáti mrtvých. Praha : Galén, 2017, s. 25–32.
 • HLAVÁČEK, Jiří. Napoleon české etnografie: životopisná skica Antonína Robka. In: Národopisný věstník, 2017, roč. 76, č. 1, s. 25–47.
 • HLAVÁČEK, Jiří. Škola základ života aneb pokus o předběžnou analýzu vzpomínek tří generací pamětníků na studium národopisu/etnografie před rokem 1989. In: WOITSCH, Jiří – JŮNOVÁ-MACKOVÁ, Adéla a kol. Etnologie v zúženém prostoru. Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2016, s. 106–123.
 • HLAVÁČEK, Jiří. (Ne)viditelné spojenectví orální historie a etnologie? Průsečíky, mimoběžky a paralely terénního výzkumu. In: DENKOVÁ, Zuzana (ed). Etnológ v teréne. Bánská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, Zväz múzeí Slovenska 2016, s. 16–30.
 • HLAVÁČEK, Jiří. Promarněné naděje? Praktické a etické problémy orálně- historického výzkumu tzv. intelektuálních elit. In: MÜCKE, Pavel – BRYCHTA, Martin (eds.). Na hranici mezi minulostí a přítomností: současné perspektivy orální historie. Praha – Ostrava : Česká asociace orální historie – Ostravská univerzita, 2016, s. 109–122.
 • HLAVÁČEK, Jiří. Narace pražského jara ve vzpomínkách rehabilitovaných příslušníků Československé lidové armády. In: Theatrum historiae, 2014, roč. 9, s. 79–96.
 • HLAVÁČEK, Jiří. Copak je to za vojáka… aneb Malá sonda do života příslušníků Československé (lidové) armády po roce 1968. In: VANĚK, Miroslav – KRÁTKÁ, Lenka (eds.). Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace. Praha : Karolinum, 2014, s. 73–120.
 • HLAVÁČEK, Jiří. The Czechoslovak Army in the Period of Transformation: Main Changes in Military Life, 1989 – 1993. [CD-ROM] In: XVIII. International Congress of Oral History. The Many Voices of Oral History. Barcelona, 2014, pp. 347–353.
 • HLAVÁČEK, Jiří – HORÁKOVÁ, Monika. Politické strategie členů zájmových skupin v orálně-historickém výzkumu. In: Dějiny – teorie – kritika, 2013, roč. 10, č. 2., s. 237–269.
 • HLAVÁČEK, Jiří. Początki tzw. normalizacji w czechosłowackiej Armii Ludowej we wspomnieniach świadków. In: Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 2013, vol. 3, pp. 205–223.
 • HLAVÁČEK, Jiří. Srpnové události roku 1968 a jejich dopady ve vojenské posádce Čáslav. In: Spravodaj Združenia vojenskej obrody Slovenska. 2013, roč. XXI, č. 2, s. 1–7.
 • HLAVÁČEK, Jiří. Kolektivní paměť a orální historie ve výzkumu soudobých dějin. In: MEMO. Časopis pro orální historii / Oral history journal. 2012, roč. 2, č. 2, s. 6–16.
 • HLAVÁČEK, Jiří. Kolektivní paměť příslušníků Československé lidové armády, kteří byli propuštěni v rámci tzv. normalizace. In: VANĚK, Miroslav; HOUDA, Přemysl; MÜCKE, Pavel. Deset let na cestě. Orální historie na Sovinci (2002 – 2011). Praha : FHS UK, 2012, s. 259–268.
 • HLAVÁČEK, Jiří. Sloužili jsme vlasti: Pražské jaro u 28. stíhacího bombardovacího leteckého pluku ve vzpomínkách pamětníků. In: Historie a vojenství. 2010, roč. 59, č. 4, s. 25–37.

Konference:

 • Symposium Orální historie a současné technologie pořádané Národním filmovým archivem (Praha, 11. 11. 2019), příspěvek s názvem Digitální sbírky Centra orální historie a etické aspekty zpřístupňování rozhovorů s pamětníky.
 • Mezinárodní vědecká konference Ozbrojené síly a československý stát pořádaná Univerzitou obrany (Brno, 18.–19. 6. 2019), příspěvek s názvem Armády Varšavské smlouvy a NATO v pamětnické reflexi důstojnického sboru ČSLA (1960–1970).
 • International Oral History Conference: Oral History and Action pořádaná Polish Oral History Association (Krakov, Polsko, 28.–30. 3. 2019), příspěvek s názvem Oral History of Compulsory Military Service in the Czech Lands (1968–2004).
 • VI. mezinárodní konference České asociace orální historie: Od demokratizace k demokracii. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin pořádaná Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Archivem Univerzity Palackého v Olomouci a Českou asociací orální historie (Olomouc, 6.–7. 2. 2019), příspěvek s názvem Chlapci a chlapi? Fenomén základní vojenské služby po roce 1968 v pamětnické reflexi a možnosti jeho zkoumání.
 • Konference Sovětská vojska v Československu 1945, 1968–1991 pořádaná Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR (Praha, 19. 10. 2018), příspěvek s názvem Obrazy sovětského (ne)přítele v pamětnické reflexi příslušníků ČSLA.
 • 52nd Oral History Association Annual Meeting: Oral History in Our Challenging Times pořádaný Oral History Association (Montreal, Kanada, 10.–14. 10. 2018), příspěvek s názvem New Open Source Solution for Digital Archives of Oral History.
 • 20th International Oral History Conference: Memory and Narration pořádaná International Oral History Association, Finnish Oral History Network, Finnish Literature Society a University of Jyväskylä (Jyväskylä, Finsko, 18. 6.–21. 6. 2018), příspěvek s názvem Future of Oral History? Virtual Assistant for Access to Historical Audiovisual Data.
 • XI. sjezd českých historiků: Profesní setkání historiček a historiků České republiky pořádané Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Sdružením historiků ČR – Historický klub 1872 (Olomouc, 13.–15. 9. 2017), příspěvek s názvem Intelektuální elity jako předmět orálně-historického výzkumu. Etická a metodologická úskalí v praxi.
 • V. mezinárodní konference České asociace orální historie: Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce a popularizaci pořádaná Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity, Etnografickým ústavem Moravského zemského muzea a Českou asociací orální historie (Brno, 15.–16. 2. 2017), příspěvek s názvem Virtuální asistent pro zpřístupnění historických a audiovizuálních dat.
 • 19th International Oral History Conference: Speaking, Listening, Interpreting: the Critical Engagements of Oral History pořádaná International Oral History Association, Oral History Association of India a Srishti Institute of Art, Design and Technology (Bangalore, Indie, 27. 6.–1. 7. 2016), příspěvek s názvem At the crossroads between ethnology and anthropology: Czech History of the discipline after 1945 from oral history perspective.
 • XX. konference Etnológ a múzeum: Etnológ v teréne. K prameňom poznania pořádaná Slovenským banským muzeem (Banská Štiavnica, Slovensko, 21.–23. 6. 2016), příspěvek s názvem Československá etnografie před rokem 1989 ve vzpomínkách významných osobností oboru.
 • Mezinárodní konference Mezi státním plánem a badatelskou svobodou. Etnologie ve střední Evropě v letech 1945–1989 pořádaná Etnologickým ústavem AV ČR, Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR (Praha, 17.–18. 3. 2016), příspěvek s názvem Když dva dělají totéž, není to totéž… aneb orální historie ve výzkumu dějin etnografie a folkloristiky v českých zemích po roce 1948.
 • International Conference Oral History in Central-Eastern Europe: Current Research Areas, Challenges and Specificity pořádaná University of Lodz, Polish Oral History Association, Polish Academy of Sciences a European Network Remembrance and Solidarity (Lodž, Polsko, 17.–18. 9. 2015), příspěvek s názvem Frustrated Hopes? Practical and ethical aspects of oral history research with Czech intellectual elites.  
 • IV. mezinárodní konference České asociace orální historie: Na hranicích mezi minulostí a přítomností. Perspektivy orální historie pořádaná Filozofickou fakultou Ostravské univerzity a Českou asociací orální historie (Ostrava, 19.–20. 3. 2015), příspěvek s názvem Mezi státním plánem a badatelskou svobodou? Etnografie a folkloristika v českých zemích v letech 1945–1989 ve vzpomínkách pamětníků.
 • 18th International Oral History Conference: Power and Democracy: the Many Voices of Oral History pořádaná International Oral History Association a Universitat de Barcelona (Barcelona, Španělsko, 9.–12. 7. 2014), příspěvek s názvem Czechoslovak Army in the period of transformation: main changes in military life in the years 1989–1993.
 • XII. celostátní konference Združenie vojenskej obrody Slovenska pořádaná ve spolupráci s Ministerstvem obrany SR (Bratislava, 16. 5. 2013), příspěvek s názvem Srpnové události roku 1968 a jejich dopady ve vojenské posádce Čáslav.
 • III. mezinárodní konference České asociace orální historie na téma Teoretické, metodologické a praktické aspekty orální historie pořádaná Univerzitou Pardubice, Českou asociací orální historie a Fakultou humanitních studií UK (Pardubice, 21.–22. 3. 2013), příspěvek s názvem Narativní vzorce Pražského jara ve vzpomínkách rehabilitovaných příslušníků Československé lidové armády.

Workshopy:

 • XVIII. setkání historiků a příznivců orální historie pořádané Archivem UP v Olomouci, Českou asociací orální historie, Muzeum Bruntál, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. a Fakultou humanitních studií UK (Sovinec, 4.–5. 6. 2020), příspěvek s názvem Základní vojenská služba v aktérské perspektivě v proměnách času (1968–2004).
 • Workshop k dějinám základní vojenské služby (1968–2004) pořádaný Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR (Praha, 28. 11. 2019), příspěvek s názvem K metodologickým otázkám orálně-historického výzkumu základní vojenské služby po roce 1968.
 • Workshop Soudobé dějiny, orální historie a moderní technologie pořádaný Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR (Praha, 22. 10. 2019), příspěvek s názvem Sto studentských (r)evolucí ve virtuálním prostoru.
 • Workshop Súčasné obrazy socializmu: oral history výskum, metodika, etika a archivácia pořádaný Ústavem etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej Akadémie vied (Bratislava, 19.–20. 11. 2018), příspěvek s názvem Metodické postupy archivace orálně-historických pramenů v digitální podobě.
 • Workshop Moderní technologie a možnosti jejich využití v procesu archivace, analýzy a interpretace zvukových a audiovizuálních záznamů pořádaný Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, Národním filmovým archivem a Ústavem formální a aplikované lingvistiky MFF UK (Praha, 1. 11. 2018), příspěvek s názvem Orální historie a digital humanities.
 • Workshop Současné technologie ve výzkumu zvukových a audiovizuálních záznamů pořádaný Národním filmovým archivem, Ústavem formální a aplikované lingvistiky MFF UK a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR (Praha, 9. 11. 2017), příspěvek s názvem Metadatové schéma pro orálně-historické sbírky.
 • Workshop Paměť pořádaný Fakultou humanitních studií UK (Praha, 21. 11. 2014), příspěvek s názvem Individuální paměť z perspektivy orální historie.
 • XI. setkání historiků a příznivců orální historie pořádané Archivem UP v Olomouci, Českou asociací orální historie a Fakultou humanitních studií UK (Sovinec, 7.–9. 6. 2012), příspěvek s názvem Digitální archiv orální historie.
 • X. setkání historiků a příznivců orální historie na téma Orální historie a její interdisciplinární využití pořádané Archivem Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultou humanitních studií UK (Sovinec, 2.–5. 6. 2011), příspěvek s názvem Pražské jaro a tzv. normalizace u vojenského letectva ve vzpomínkách pamětníků.

Recenze, zprávy:

 • HLAVÁČEK, Jiří. Aktivity ústavu ve virtuálním prostoru – elektronické informační zdroje. In: KRÁTKÁ, Lenka a kol.: Dějiny o lidech a pro lidi. 30 let činnosti Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky 1990–2020. České Budějovice : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2020, s. 62–68.
 • HLAVÁČEK, Jiří. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. In: SCHELLE, Karel – TAUCHEN, Jaromír (eds.): Encyklopedie českých právních dějin XIX. Plzeň, Ostrava : Aleš Čeněk, 2020, s. 412–413.
 • HLAVÁČEK, Jiří. [KREISSLOVÁ, Sandra – NOSKOVÁ, Jana – PAVLÁSEK, Michal. Takové normální rodinné historky. Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti. Praha : Argo, 2019] In: Český lid, 2020, roč. 107, č. 2, s. 104–106.
 • HLAVÁČEK, Jiří. [VANĚK, Miroslav. Around the Globe. Rethinking Oral History with Its Protagonists. Praha : Karolinum, 2013] In: Kulturní studia, č. 2/2017, s. 93–95.
 • HLAVÁČEK, Jiří. Doslov kolegy novému kolegovi… In: STEHLÍK, Pavel. Já, voják z Afghánistánu. Vzpomínky českých veteránů. Praha : CPress, 2017, s. 134–136.
 • HLAVÁČEK, Jiří. Malí velcí chartisté. Jiří Müller, rebel z Brna. In: Lidové noviny, 16. 1. 2017, s. 18.
 • HLAVÁČEK, Jiří. [MÜCKE, Pavel. Místa paměti druhé světové války. Svět vojáků československého zahraničního odboje. Praha : Karolinum, 2014] In: Theatrum historiae, 2014, roč. 11, s. 230–234.
 • HLAVÁČEK, Jiří. Co po 25 letech víme a nevíme o soudobých dějinách? In: Akademický bulletin, č. 12/2014, s. 8–9.

Popularizace:

 • HLAVÁČEK, Jiří – MÜCKE, Pavel – VANĚK, Miroslav. Videomapping na budovu Akademie věd ČR k 30. výročí 17. 11. 1989. Videomapping (16. 11. 2019, Akademie věd ČR, Praha).
 • HLAVÁČEK, Jiří – MÜCKE, Pavel – VANĚK, Miroslav. Listopad 1989: Cestou k demokracii. Výstava (11. 11.–14. 12. 2019, Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, Praha).
 • HLAVÁČEK, Jiří – NOVOTNÝ, Richard. Sto studentských (r)evolucí. Tematický web, 2019 (www.studenti89.usd.cas.cz).
 • HLAVÁČEK, Jiří – MÜCKE, Pavel – NOVOTNÝ, Richard. Novodobé osmičky (ne)jen v českých dějinách. Tematický web, 2018 (www.osmicky.usd.cas.cz).

Členství v institucích a komisích:

 • 2019–dosud: člen revizní komise Společnosti pro výzkum dějin vojenství
 • 2019–dosud: člen Společnosti pro výzkum dějin vojenství
 • 2018–dosud: předseda České asociace orální historie
 • 2018–dosud: člen Ústavní rady ÚSD AV ČR
 • 2017–dosud: člen Komise pro informační technologie AV ČR
 • 2017–dosud: člen Kolegia popularizátorů a pracovníků PR AV ČR
 • 2012–dosud: člen výkonného výboru České asociace orální historie
 • 2008–dosud: člen České asociace orální historie

Grantové a výzkumné projekty:

 • 2019–2021: Armáda jako nástroj socializace. Reflexe fenoménu základní vojenské služby v českých zemích 1968-2004 (GA ČR 410/19-19311S) – řešitel
 • 2016–2019: Virtuální asistent pro zpřístupnění historických a audiovizuálních dat (MK ČR, NAKI II. DG16P02R019) – člen řešitelského týmu
 • 2016–2019: Studentská generace roku 1989 v časosběrné perspektivě. Životopisná interviews po dvaceti letech (GA ČR 410/17-14167S) – člen řešitelského týmu
 • 2015–2018: Dokumentační středisko ÚSD a rozvoj Digitálních sbírek COH (Strategie 21, AV ČR: Paměť v digitálním věku) – řešitel
 • 2015–2017: ,,Malé“ a ,,velké“ dějiny českého / československého cestování a cestovního ruchu (1945–1989) (GA ČR P410/15-08130S) – člen řešitelského týmu
 • 2015–2017: Mezi státním plánem a badatelskou svobodou. Etnografie a folkloristika v českých zemích v kontextu vývoje kultury a společnosti v letech 1945–1989 (GA ČR P410/15-03754S) – spoluřešitel
 • 2011–2015: Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace: životopisná vyprávění (GA ČR 410/11/1352) – spolupracovník

Poslední aktualizace: červen 2020