Doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.

mucke 4_2_web

 • Adresa: Centrum orální historie, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vlašská 355/9, 118 00  Praha 1 – Malá Strana
 • Telefon: (+ 420) 257 286 357
 • E-mail: mucke@usd.cas.cz

Odborné zaměření:

 • novodobé a soudobé dějiny, dějiny a paměť, orální historie

Vzdělání:

 • 2017: habilitace na FSV UK – obor Moderní dějiny
 • 2009: obhajoba disertační práce s názvem Paměť a paměti druhé světové války v českých zemích. Vzpomínkové práce vojáků druhého čs. zahraničního odboje na Ústavu českých dějin FF UK, Praha – obor České dějiny (Ph.D.)
 • 2007: státní doktorská zkouška na Ústavu českých dějin FF UK, Praha – obor České dějiny
 • 2005: státní rigorózní zkouška na Ústavu českých dějin FF UK, Praha – obor České dějiny
 • 2004–2009:  doktorand Ústavu českých dějin FF UK, Praha – obor České dějiny
 • 2003: UFR d´histoire, Université Paris–Sorbonne (Paris IV), Paříž (pobyt v rámci programu ERASMUS)
 • 1998–2004: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc – obor historie
 • 1997–1998: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava – obor historie
 • 1993–1997: Gymnázium Pardubice

Praxe a zaměstnání

 • 2017-dosud: zástupce ředitele Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v Praze
 • 2008-dosud: asistent a posléze odborný na Pracovišti orální historie a soudobých dějin FHS UK, Praha
 • 2006–dosud: odborný a posléze výzkumný pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v Praze
 • 2005: člen inventarizační komise ÚČD FF UK
 • 2005: externí průvodcovská praxe pro Úřad vlády ČR
 • 2005: externí překladatelská praxe u firmy PCP EURO – Power Euro Police s.r.o.
 • 2004–2005: vědecký spolupracovník grantového projektu FF UP v Olomouci s názvem Databáze pramenů ke světovým dějinám 19. století a k moderní historiografii (grant FRVŠ)
 • 2004: spolupracovník IT centra v oblasti software – hardware u firmy Kiekert CS s. r. o., Přelouč
 • 2002–2003: vědecký spolupracovník grantového projektu Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci s názvem Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Životopisná interview
 • 2000–2002: externí přispěvatel regionálního informačního serveru Rej.cz
 • 2000, 2001: pracovník ve skladovém hospodářství u firmy Kiekert CS s. r. o., Přelouč

Členství v odborných grémiích a redakčních radách

 • 2012–2016 člen výkonného výboru International Oral History Association a regionální zástupce pro Evropu
 • 2012–2016 člen redakční rady časopisu Words and Silences
 • 2012–2016 člen redakční rady časopisu IOHA Newsletter
 • 2014–dosud: člen Oborového hodnotícího a verifikačního panelu (OVHP) pro Společenské, humanitní  a umělecké vědy (SHVa) při Radě vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace
 • 2013–2015: člen a místopředseda Akademického senátu Fakulty humanitních studií UK v Praze
 • 2012–dosud: člen výkonného výboru International Oral History Association a regionální zástupce pro Evropu
 • 2012–dosud: člen redakční rady časopisu Words and Silences
 • 2012–dosud: člen redakční rady časopisu IOHA Newsletter
 • 2011–dosud: člen redakční rady časopisu Memo
 • 2010–dosud: tajemník Rady Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
 • 2009–dosud: člen Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872)
 • 2008–dosud: člen a místopředseda Českého národního komitétu orální historie
 • 2007–dosud: člen výkonného výboru a tajemník (2007–2012) a posléze předseda České asociace orální historie o.s. (od 2012)

Bibliografie:

 

monografie a přehledové práce

 • Velvet Revolutions: An Oral History of Czech Society. New York – Oxford: Oxford University Press, 2016. 264 s. (spoluautorství s Miroslavem Vaňkem, 50% podíl)
 • Místa paměti druhé světové války. Svět vojáků československého zahraničního odboje. Praha, Karolinum 2014, 282 s.
 • Rámce paměti druhé světové války v českých zemích. Vzpomínkové práce vojáků druhého čs. zahraničního odboje. Praha, ÚSD AV ČR 2013. 226 s
 • Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. Praha, Fakulta humanitních studií UK – ÚSD AV ČR v.v.i. 2011, 296 s. (spoluautorství s Miroslavem Vaňkem, 50% podíl)
 • Naslouchat hlasům paměti: Teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha, Fakulta humanitních studií UK – ÚSD AV ČR v.v.i. 2007, 224 s. (spoluautorství s Miroslavem Vaňkem a Hanou Pelikánovou, 30% podíl)

články a studie

 • Časy se mění…? Hodnoty změn a změny hodnot ve sféře cestování a cestovního ruchu v Československu na sklonku osmdesátých let. In: Pavel MÜCKE – Martin BRYCHTA (edd.), Na hranicích mezi minulostí a přítomností. Současné perspektivy orální historie. Praha – Ostrava: Česká asociace orální historie – Ostravská univerzita 2016, s. 217–224
 • Vnímání cizinců a cizích zemí očima příslušníků Sboru národní bezpečnosti: orálněhistorická sonda do obrazů i individuální a kolektivní paměti. Český lid 102, 2015, č. 4, s. 385–402
 • Za paprsky krvavého slunce. Výroční imprese nad čtvrtstoletím bádání české historiografie vojenství o druhé světové válce. Historie a vojenství 64, 2015, č. 4, s. 4–17
 • Orální historie a archivnictví: konkurenti, či partneři? In: Milena JOSEFOVIČOVÁ – Adéla JŮNOVÁ MACKOVÁ (eds.), Učitel archivářů. Jindřichu Schwippelovi k osmdesátinám. (Práce z dějin Akademie věd: supplementum). MUA AV ČR 2015, s. 41–46
 • Orální historie. In: Jana ČECHUROVÁ – Jan RANDÁK a kol., Základní problémy studia moderních a soudobých dějin. Praha, NLN 2015, s. 421–450 (spolu s Miroslavem Vaňkem)
 • Jménem zákona! Malé zamyšlení nad životními příběhy příslušníků policejních sborů. In: Miroslav VANĚK – Lenka KRÁTKÁ (eds.), Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace. Praha, Karolinum 2014, s. 123–176.
 • Deset krátkých zastavení nad možnostmi a mezemi (české) orální historie. Dějiny – teorie – kritika 10, 2013, č. 2, s. 296–301
 • Time to Leisure…? Perceptionof Free Time in Oral History Interviews with Narrators from Contemporary Czech Society In: Carlos SANTACANA et al.: 18ª CongresoInternacional de Historia Oral / 18th International Congress of Oral History.Poder y democracia. La múltiplesvoces de la historia oral / Power and Democracy. The Many Voicesof Oral History.Comunicationes / Communications. Barcelona, Universitat de Barcelona 2014 (ISBN 978-84-393-9167-8)
 • Československé odboje v letech 1914-1989 aneb Po stopách vyrovnávání se s odbojovou minulostí. In: Pavel KOPEČEK a kol., Společenskovědní aspekty fenoménu vyrovnání s minulostí v kontextu výchovy k občanství. Praha, Nakladatelství Epocha 2013, s. 30–42
 • Dole i niedole czeskiej oral history (1990-2012). Wrocławski Rocznik Historii Mówionej (Wrocław Yearbook of Oral History), Number 3 (2013), s. 131–160
 • The Pleasures and Sorrows of Czech Oral History (1990-2012). Oral History Journal of South Africa, Vol 1, No. 1 (2013), s. 111–130
 • Cestování a cestovní ruch v Československu mezi lety 1945-1989 pohledem české historiografie soudobých dějin. Střed 5, 2013, č. 1, s. 103–128
 • Spříznění (s) orální historií aneb Malá biografická skica Donalda a Anne Ritchie. Memo. Časopis pro orální historii / Oral History Journal 2, 2012, č. 2, s. 17–27
 • Cold War Heritage Transformed…?! Or The Image of West In Memory of Czech (Czechoslovak) Society from 1970s till late 1990s. In: Liliana BARELA et al.: 17ª Conferencia Internacional de Historia Oral. Los retos de la historia oral en el siglo XXI: diversidades, desigualdades y la construcción de identidades. Conference proceedings (CD ROM). Buenos Aires, Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico 2012 (ISBN 978-987-1642-17-5)
 • Po stopách orální historie: Orálně historické projekty realizované v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v historické retrospektivě. Memo. Časopis pro orální historii / Oral History Journal 1, 2011, č. 2, s. 5–56
 • Jak bádat o tzv. silových složkách…? Několik poznámek k výzkumu prostřednictvím orální historie. In: Miroslav VANĚK – Přemysl HOUDA – Pavel MÜCKE (eds.), Deset let na cestě. Orální historie na Sovinci 2002–2011. Praha, Fakulta humanitních studií UK 2011, s. 31–41
 • Je tomu již patnáct, či spíše sedmnáct, let… Orálně historické projekty realizované v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v historické retrospektivě. In: Naděžda MORÁVKOVÁ a kol.: Říká se…: Sborník z konference v Nečtinech 17. – 19. 3. 2011. Plzeň, viaCentrum 2011, s. 116–124
 • Победители или побежденные? Диссиденты и политичские элиты в Чехословакии до 1989 г. – биографические интервью. In: Р. М. АБДУЛЛАЕВ (ed.), Устная история в Узбекистане: Теория и практика. Сборник статей. I выпуск. Ташкент, DVV International 2011, s. 288–303 (spolu s Miroslavem Vaňkem)
 • Z Teplic až na kraj světa aneb Z učitele prezidentem. Malý biografický portrét Miroslava Vaňka. Memo. Časopis pro orální historii / Oral History Journal 1, 2011, č. 1, s. 95–101
 • Osobní anamnéza aneb V roce 1989 mi bylo pět let… Sonda do utváření generační paměti a identity. In: Jiří PETRÁŠ a kol., Příběh je základ… a lidé příběhy potřebují aneb Teoretické a praktické aspekty orální historie. (Jihočeský sborník historický – Supplementum 3). České Budějovice, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 2010, s. 195–202 (spoluautorství s Hanou Zimmerhaklovou)
 • O orální historii a výuce dějepisu. In: Naděžda MORÁVKOVÁ (ed.), Přes pevnou hráz socialismu a míru. Sborník z kolokvia Střediska orální historie SOHI Plzeň při Katedře historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, pořádaného dne 29. 4. 2010. Plzeň, viaCentrum 2010, s. 15 – 26 (spoluautorství  s Miroslavem Vaňkem)
 • Škola v orální historii – orální historie ve škole: orální historie a výuka dějepisu. In: Magdaléna ŠUSTOVÁ (ed.), Dějiny ve škole. Škola v dějinách. Praha, Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze 2010, s. 177–187 (spoluautorství s Miroslavem Vaňkem)
 • Cestování napříč soudobými dějinami aneb Možnosti výzkumu cestování a cestovního ruchu prostřednictvím orální historie. In: Jiří KOCIAN – Milan OTÁHAL – Miroslav VANĚK (eds.),Historie prožité minulosti. K šedesátinám Oldřicha Tůmy. Praha, ÚSD AV ČR – FSV UK 2010, s. 186–200
 • „I Siegfried cítí zimu a vši…“ aneb Obrazy spojenců a nepřátel v paměti vojáků druhého čs. zahraničního odboje. In: Theatrum historiae 5, Pardubice 2009, s. 161–198
 • „Před oponou, za oponou…“ aneb Obraz cizinců a cizích zemí v paměti dělníků a příslušníků tzv. pracující inteligence Československa sedmdesátých a osmdesátých let 20. století. In: Miroslav VANĚK (ed.), Obyčejní lidé…?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Praha, Academia 2009, s. 162–211
 • Ten 21. srpen si s sebou dodnes nesu…“ aneb Obraz cizinců a cizích zemí v paměti příslušníků inteligence v Československu 70. a 80. let 20. století. In: Jan MERVART – Jiří ŠTĚPÁN a kol., České, slovenské a československé dějiny 20. století. Osudové osmičky v našich dějinách. Ústí nad Orlicí, HÚ FF UHK – Oftis 2008, s. 423-432
 • „Zahyneš v letadle jako hrdina a Eda ti bude za to vděčný.Hrdinství, zbabělost a paměť vojáků druhého čs. zahraničního odboje. In: Jan RANDÁK – Petr KOURA (eds.), Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století. Výběr z příspěvků ze stejnojmenné konference, která proběhla ve dnech 25.-27. října 2006. Praha, Dokořán – FF UK v Praze 2008, s. 291-310
 • Mezi metodou a oborem. Orální historie a bádání o soudobých dějinách. Iluminace 20, 2008, č. 1, s. 188–191
 • Dědictví Annales aneb Specifika francouzské orální historie. In: Zuzana PROFANTOVÁ (ed.),Malé dějiny veľkých událostí. III. Naratívna každodennost v kontexte sociálno-historickej retrospektívy. Bratislava, Ústav etnologie Slovenskej akademie vied 2007, s. 107-117
 • „Pane generále, Vy jste to byl“ aneb Obraz velitelů v paměti vojáků čs. zahraničního odboje. In: Sylva SKLENÁŘOVÁ (ed.), České, slovenské a československé dějiny 20. století II. Sborník z mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků (Univerzita Hradec Králové, 7.–8. březen 2007). Ústí nad Orlicí, Oftis 2007, s. 143–153
 • Krok za krokem. Orální historie, věda a společnost. Naše společnost 4, 2006, č. 1, s. 25–31
 • „Den, na který jsme více než pět let čekali …“ Návraty roku 1945 v paměti vojáků čs. zahraniční armády. In: Zdeňka KOKOŠKOVÁ – Jiří KOCIAN – Stanislav KOKOŠKA (edds.),Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k 60. výročí konce druhé světové války. Praha, Národní archiv – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2005, s. 345–351
 • Vlast a domov ve vzpomínkách vojáků druhého čs. zahraničního odboje. Historie a vojenství 54, 2005, č. 4, s. 36–49
 • „…deník je lovcem okamžiků…“ aneb Malá imprese nad deníky druhého zahraničního odboje. In: Milena LENDEROVÁ – Jiří KUBEŠ (edds.), Osobní deník – snaha o prezentaci, autoreflexi nebo (proto) literární vyjádřední? Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities, Supplement 9 (2004), s. 63–73
 • Hercegovina. Musela ji vybojovat infanteria? In: Radmila SLABÁKOVÁ (ed.), O exilu, šlechtě, Jihoslovanech a jiných otázkách dějin moderní doby. Sborník k narozeninám Arnošta Skoupého. UP Olomouc 2004, s. 232–240

recenze

 • Nad knihou Michala Pullmanna. [Michal Pullmann: Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu. Praha, Scriptorium 2011]. Dějiny – teorie – kritika 9, 2012, č. 2, s. 293–296
 • [Zdeněk Vašíček – Françoise Mayer: Minulost a současnost, paměť a dějiny. Brno – Praha, CDK – Triáda 2008] Český lid 97, 2010, č. 1, s. 106–107
 • „Stali se jeho obětí“ O Hitlerovi a jeho armádě [Omer BARTOV: Hitlerova armáda: Vojáci, nacisté a válka ve Třetí říši. Praha, Naše vojsko 2005]. Soudobé dějiny 14, 2007, č. 1, s. 147–153
 • O svůdné a klamavé Třetí říši. [REICHEL, Peter: Svůdný klam Třetí říše: Fascinující a násilná tvář fašismu. Praha, Argo 2004]. Soudobé dějiny 13, 2006, č. 1-2, s. 167–173
 • [Jiří HUTEČKA: Generál a jeho historikové. Robert E. Lee a americká historiografie. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2005] DaS 28, 2006, č. 3, s. 46–47
 • [Jaroslav ČECHURA – Jana ČECHUROVÁ (edds.): Korespondence Josefa Pekaře a Františka Teplého. Sborník Národního muzea v Praze. Řada A – Historie 58, 2004, č. 1, s. 1–36]. Muzejní a vlastivědná práce. Časopis společnosti přátel starožitností 43 (113), 2005, č. 3, s. 182–183
 • Jaké jsou sociální dějiny. [Jana ČECHUROVÁ – Jiří ŠTAIF (edds.): K novověkým sociálním dějinám českých zemí. VI. Sociální dějiny dnes. Praha, Karolinum 2004]. Časopis národního muzea, řada A – Historie 174, 2005, č. 1–2, s. 105–107

zprávy

 • International Work, Europe, Czech Republic, Oral History Center, Prague. Oral History Journal. Vol. 39, No. 1. (Spring 2011), s. 24
 • Praha hostila mezinárodní kongres orální historie. Akademický bulletin 2010, č. 9, s. 18–19
 • Česká orální historie slaví úspěchy. Akademický bulletin 2008, č. 11, s. 15
 • Orální historie budí zájem. Akademický bulletin 2007, č. 3, s. 16–17
 • Mocní? a bezmocní? Akademický bulletin 2006, č. 12, s. 20
 • Česko-slovenské pracovní setkání o šlechtě v Pardubicích. Časopis národního muzea, řada A – Historie 174, 2005, č. 3–4, s. 204
 • Orální historie na Sovinci. DaS 27, 2005, č. 8, s. 8
 • „…vyjde najevo část mnoha nitek tvořících celé tkanivo…“ aneb Malá úvaha o vzpomínkách a historii. (Netradiční zpráva o pracovním setkání Paměti a vzpomínky jako historický pramen) Časopis národního muzea, řada A – Historie 174, 2005, č. 1–2, s. 99–104

popularizační články

 • Paměť osudného roku aneb Proměny Mnichova 1938. Literární noviny 23 (2012), č. 33, s. 23

ediční činnost

 • Deset let na cestě. Orální historie na Sovinci 2002–2011. Praha, Fakulta humanitních studií UK 2011, 298 s. (editorství s Miroslavem Vaňkem a s Přemyslem Houdou, 30% podíl)

Příspěvky na konferencích:

 • 11th European Social Science History Conference (ESSHC) pořádaná International Institute of Social History (IISH), Royal Netherlands Academy of Arts & Science – Amsterdam, Nizozemí na půdě University of Valencia (Valencia, Španělsko, 30.3.–2. 4. 2016), příspěvek s názvem Passing through the Iron Curtain and Beyond… Metamorphosis of Czech Abroad Travelling and Tourism Experience Before and After 1989 in Oral History Perspective
 • 19th International Oral History Conference s podtitulem Speaking, Listening, Interpreting: the critical engagements of Oral History (Bangalore, Indie, 27. 6. – 1. 7. 2016) pořádaná International Oral History Association, Oral History Association of India a Srishti Institute of Art, Design and Technology, příspěvek s názvem Welcome to the Heart of Europe? History and Memory of Incoming Travels and Tourism to Czechoslovakia/Czech Republic Before and After 1989
 • 50th Annual Meeting s názvem OHA@50: Traditions, Transitions And Technologies From the Field pořádaný Oral History Association (Long Beach, California, USA, 12.–16. 10. 2016), příspěvek s názvem Once Upon Time on the West… Czech Abroad Travelling through Iron Curtain Before Velvet Revolution (and After) in Oral History Perspective
 • 49th Annual Meeting s názvem Stories of Social Change and Social Justice pořádaný Oral History Association (Tampa, Florida, USA, 14.–18. 10. 2015), příspěvek s názvem Time for Holidays and Vacation. The Value of Tourism in Czech Society after 1968
 • Mezinárodní konference s názvem Oral History in Central-Eastern Europe: Current Research Areas, Challenges and Specificity pořádaná University of Lodz, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, European Network Remembrance and Solidarity a Polish Oral History Association (Lodz, Polsko, 17.–18. 9. 2015), příspěvek s názvem Czech Dream or Towards See, Tourism and Shopping. History of Abroad Traveling after 1989 via Perspective of Oral History
 • 22nd International Congress of Historical Sciences pořádaný Association of Chinese Historians, Chinese Academy of Social Sciences a Shandong University (Jinan, Čína, 23.–29. 8. 2015); v rámci Evening Session  Change of Value – Value of Change: Transforming Societies in Global Perspective via Oral History referát s názvem Changing of Memory During and After Political Changes in Czechoslovakia
 • XXII. ročník Letní školy výchovy k občanství a evropanství pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd na téma Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi (Olomouc, 16.–19. 8. 2015) pořádanou Katedrou společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory MŠMT ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje a Olomouckého centra otevřeného vzdělávání, příspěvek s názvem Z dějin každodennosti a paměti vojáků druhého zahraničního odboje
 • IV. konference COHA s názvem Na hranicích mezi přítomností a minulostí: perspektivy orální historie“ v Ostravě, která byla vedle COHA zorganizována Katedrou historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity (Ostrava, 19. – 20. 3. 2015); příspěvek s názvem Český sen aneb Za mořem, turistikou a nákupy. Cesty do zahraničí po roce 1989 v orálně historické perspektivě; moderování panelu Orální historie: aktuální teoreticko-metodologické otázky a perspektivy
 • Winter School of Oral History pořádanou Center for Public History, Srishti School of Art nad Design (Bengalúru, Indie, 7. 1. – 20. 1. 2015); přednáška s názvem From Élites Research to Ordinary People. A short Analytical Outline of Czech Oral History Projects 1996 – 2015 (s Miroslavem Vaňkem); The Image of Other(s) : perception of foreigners in Czech society from 1968 to present; účastník panelové diskuze Boundaries and Narratives s příspěvkem na téma Short Historical Outline about Dissolution of Czechoslovakia
 • 18th International Oral History Conferences s podtitulem Power and Democracy. The Many Voices of Oral History (Barcelona, Španělsko, 9.-12. 7. 2014) pořádaná International Oral History Association, Universitat de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Memorial democratic, HAFO Ajuntament de Barcelona, příspěvek s názvem Time to Leisure…? Perception of Free Time in Oral History Interviews with Narrators from Contemporary Czech Society
 • 15th Annual Czech Studies Workshop pořádeného University of North Carolina at Chappel Hill (Chappel Hill, North Carolina, USA, 11.-12. 4. 2014), příspěvek s názvem ‘Friends and “Friends’: Images of “Others” in Czech Society from 1968 to the Present
 • 4. výroční konference Centra vizuální historie Malach pořádané Matematicko-fyzikální fakultou UK v Praze (Praha, 27. 1. 2014), příspěvek s názvem Nástin vývoje české orální historie (1989–2014) z historické perspektivy
 • 47th Annual Meeting s názvem Hidden Stories, Contested Truths. The Craft of Oral Historypořádaný Oral History Association (Oklahoma City, Oklahoma, USA, 9.–13. 10. 2013), příspěvek s názvem Police Stories and Czech Police and Security Forces Members through the Eyes of Oral History Research
 • XX. ročník Letní školy výchovy k občanství a evropanství pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd na téma Společensko-vědní aspekty „vyrovnávání se s minulostí“ (Olomouc, 19.–21. 8. 2013) pořádanou Katedrou společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory MŠMT ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje a Olomouckého centra otevřeného vzdělávání, příspěvek s názvemČeskoslovenské odboje v letech 1914–1989
 • Třetí výroční konference COHA s názvem Teoretické a metodologické aspekty orální historiepořádaná Českou asociací orální historie, Univerzitou Pardubice, Východočeským muzeem v Pardubicích, Statutárním městem Pardubice a fakultou humanitních studií UK v Praze (Pardubice, 21. – 22. 3. 2013), příspěvek s názvem Od příslušníků k policistům… Životní příběhy příslušníků silových složek z let tzv. normalizace a transformace očima orální historie
 • Konference Hranice jako bariéra (Praha, 5. 12. 2012) pořádaná Francouzským ústavem pro výzkum ve společenských vědách (CeFReS), příspěvek s názvem Na Východ či na Západ? Čs. cestovní ruch let 1945–1989 a jeho hranice
 • 17th International Oral History Conference s podtitulem The Challenges of Oral History in the 21st Century: Diversity, Inequality and Identity Construction / Los Retos de la historia oral en el S. XXI. Diversidades, Desigualdades y la construcción de identidades (Buenos Aires, Argentina, 4.–7. 9. 2012) pořádaná International Oral History Association, AHORA, RELAHO, Patrimonio e Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires a Universidad de Buenos Aires, příspěvek s názvem Cold War Heritage Transformed…?! Or The Image of West In Memory of Czech (Czechoslovak) Society from 1970s till late 1990s
 • XI. setkání historiků a příznivců orální historie na téma Metoda orální historie ve výzkumu soudobých dějin (Sovinec, 7. – 9. 6. 2012) pořádaného COHA, COH ÚSD AV ČR v Praze, FHS UK v Praze a Archivem UP v Olomouci, příspěvek s názvem Západ na obzoru…?! Nástin proměn obrazu Západu a západních zemí v paměti české společnosti od sedmdesátých let do současnosti aneb Pokus o rámcovou analýzu prostřednictvím orální historie
 • 9th European Social Science History Conference (ESSHC) pořádaná International Institute of Social History (IISH), Royal Netherlands Academy of Arts & Science – Amsterdam, Nizozemí na půdě University of Glasgow (Glasgow, Velká Británie, 11.–16. 4. 2012), příspěvek s názvemLooking for Roots of Oral History in Czech Republic: A Short Analytical Outline of Czech Oral History Projects 1996–2011
 • 45th Annual Meeting s názvem Memories of Conflict and Disaster: Oral History and the Politics of Truth, Trauma, and Reconciliation pořádaný Oral History Association (Denver, Colorado, USA, 12.–16. 10. 2011), příspěvek s názvem Fifteen Years On: A Short Analytical Outline of Czech Oral History Projects (1996-2011)
 • Odborný seminář Komise regionální historie Moravy a Slezska Asociace muzeí a galerií ČR (Šumperk, 6.–7. 10. 2011), příspěvek s názvem Malá skica z dějin orální historie aneb Orální historické projekty realizované USD AV ČR 1996-2011
 • X. sjezd českých historiků (Ostrava, 14 – 16. 9. 2011) pořádaného Katedrou historie FF OU, Centrem pro hospodářské a sociální dějiny FF OU a Sdružením historiků ČR, Sekce B: Moderní a soudobé dějiny v odborné a mediální interpretaci, příspěvek s názvem Po stopách orální historie… Orálně historické projekty realizované v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v historické retrospektivě
 • XVIII. ročník Letní školy výchovy k občanství a evropanství pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd na téma Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny ve výchově k občanství (Olomouc, 21.–24. 8. 2011) pořádanou Katedrou společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory MŠMT ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje a Olomouckého centra otevřeného vzdělávání, příspěvek s názvem Cestování a cestovní ruch v Československu v letech 1945–1989
 • X. setkání historiků a příznivců orální historie na téma Metoda orální historie ve výzkumu soudobých dějin (Sovinec, 2 – 5. 6. 2011) pořádaného COHA, COH ÚSD AV ČR v Praze, FHS UK v Praze a Archivem UP v Olomouci, příspěvek s názvem Je tomu již 17 let…? Malý průzkum (z) dějin orální historie spojené s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR
 • Druhá výroční konference COHA s názvem Říká se… aneb Teoretické, metodologické a didaktické aspekty orální historie pořádaná Českou asociací orální historie, Střediskem orální historie při Katedře historie Pedagogické fakulty ZČU v Plzni a Centrem orální historie ÚSD AV ČR v Praze (Nečtiny u Plzně, 16. – 18. 3. 2011), příspěvek s názvem Je tomu již patnáct let… Orálně historické projekty realizované v ÚSD AV ČR v historické retrospektivě
 • 16th International Oral History Conference s podtitulem Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning / Entre el Pasado y el Futuro: Comprensión de la Historia y Memoria Oral(Praha, Česká republika, 7.–11. 7. 2010) pořádaná International Oral History Association, Českou asociací orální historie, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. a Fakultou humanitních studií UK v Praze, příspěvek v panelu s názvem I was Five in 1989… Personal Analisys and Construction of Generation Memory (spoluvystupování s Hanou Zimmerhaklovou, Petrou Tejnorovou, Martinou Musilovou, Petrem Vančurou, Josefem Maděrou, Jakubem Gottwaldem a předsedajícím Miroslavem Vaňkem)
 • Kolokvium Přes pevnou hráz socialismu. Možnosti překročení státní hranice na Západ v letech 1948–1989 pořádané Střediskem orální historie při Katedře historie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (Plzeň, 29.4.2010), spoluvystupování s Miroslavem Vaňkem s příspěvkem Orální historie a výuka dějepisu
 • 8th European Social Science History Conference (ESSHC) pořádaná International Institute of Social History (IISH), Royal Netherlands Academy of Arts & Science – Amsterdam, Nizozemí na půdě Bijloke Site (Ghent, Belgie, 13.–16. 4. 2010), příspěvek s názvem Personal History or I was Five in 1989… An analysis of the Construction of Generation Memory and Identity(spoluvystupování s Hanou Zimmerhaklovou)
 • Mezinárodní konference Příběh je základ… a lidé příběhy potřebují aneb teoretické a praktické aspekty orální historie pořádaná Českou asociací orální historie, Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a Centrem orální historie ÚSD AV ČR v Praze (České Budějovice, 19. a 20. 11. 2009), spoluvystupování s Hanou Zimmerhaklovou s příspěvkem Osobní anamnéza aneb V roce 1989 mi bylo pět let… Sonda do utváření generační paměti a identity
 • Konference Škola v dějinách – Dějiny ve škole pořádaná na půdě Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze (Praha, 15. 10. 2009), spoluvystupování s Miroslavem Vaňkem s příspěvkem Škola v orální historii – orální historie ve škole. Orální historie a výuka dějepisu
 • VIII. setkání historiků a příznivců orální historie na téma Metoda orální historie ve výzkumu soudobých dějin (Sovinec, 18.-20. 6. 2009) pořádaného COHA, ÚSD AV ČR v Praze, FHS UK v Praze a Archivem UP v Olomouci, organizace, spoluvystupování s Hanou ZImmerhaklovou s příspěvkem Osobní anamnéza aneb V roce 1989 mi bylo pět let…
 • Mezinárodní workshop na téma Terrains croisés et historie orale pořádaná na půdě Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CeFReS, Praha, 23. 4. 2009) ve spolupráci s Českou asociací orální historie, Centrem orální historie ÚSD AV ČR v.v.i. a Centre d´études de mondes russe, caucasien et centre-européen (EHESS), příspěvek s názvem We lived in socialisms: presentation of prospect European project
 • Mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků České, slovenské a československé dějiny 20. století IV pořádaná Historickým ústavem Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Katedrou histórie Fakulty humanitních vied Univerzity Mateje Bela v Bánské Bystrici (Hradec Králové 25.-26. 3. 2009), příspěvek s názvem „S těžkým srdcem jsme odevzdávali svoje zbraně…“ aneb Události Mnichova 1938 a 15. března 1939 v paměti vojáků čs. zahraničního odboje
 • Mezinárodní vědecké setkání na téma 70 Jahre Münchner Abkommen s podititulem die Ereignisse im Grenzgebiet Mitteldeutschlands / Westböhmens im Herbst 1938 (Greiz, Německo, 15.-16. 11. 2008) spoluorganizovanou Dialog mit Böhmen e.V., Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, TU Chemnitz, Euregio Egrensis AG Sachsen/Thüringen a Thüringischen Staats-archiv Greiz, příspěvek s názvem So called Complex of Munich and their Memory Contours in 20th Century
 • 15th International Oral History Conference s podtitulem Oral History – A Dialogue with our Times (Guadalajara, Mexico, 23.-26. 9. 2008) pořádanou International Oral History Association, Mexican Oral History Association, Universidad de Guadalajara a Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, příspěvek s názvem „What did you know about living behind the Iron Curtain…?“ or the Image of West in Memory of Czechoslovak „Working Class“ and „Working Inteligensia Class“ from 1970s and 1980s
 • VII. setkání historiků a příznivců orální historie na téma Metoda orální historie ve výzkumu soudobých dějin (Sovinec, 12.–14. 6. 2008) pořádaného COHA, ÚSD AV ČR v Praze, FHS UK v Praze a Archivem UP v Olomouci, organizace a příspěvek s názvem Obraz cizinců a cizích zemí v paměti dělníků a příslušníků inteligence Československa období tzv. normalizace
 • Mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků České, slovenské a československé dějiny 20. století III pořádaná Historickým ústavem Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Katedrou histórie Fakulty humanitních vied Univerzity Mateje Bela v Bánské Bystrici (Hradec Králové 26.–27. 3. 2008), příspěvek s názvem „Ten 21. srpen si s sebou dodnes nesu…“ aneb Obraz cizinců a cizích zemí v paměti příslušníků inteligence v Československu 70. a 80. let 20. století
 • 7th European Social Science History Conference (ESSHC) pořádaná International Institute of Social History (IISH), Royal Netherlands Academy of Arts & Science – Amsterdam, Nizozemí na půdě University of Lisbon, Faculty of Letters – Lisabon, Portugalsko (Lisabon, 26. 2. – 1. 3. 2008), příspěvek s názvem „Living under Freedom is More Difficult…“ or the Image of Foreigners and Foreign Countries in Memory of „Working Inteligensia Class“ in Czechoslovakia in 1970s and 1980s
 • Mezinárodní seminář Interakce národnostních kultur – teoretické a metodologické přístupy pořádaný Slezským ústavem Slezského zemského muzea v Opavě a Ústavem veřejné zprávy a regionální politiky FPF Slezské univerzity v Opavě (Opava, 25.–26. 10. 2007), příspěvek s názvem Orální historie a její současné trendy
 • Teoreticko-metodologický seminář Jak (ne)bádat o komunismu pořádaný ÚSD AV ČR v.v.i. (Praha, 5. 10. 2007), spoluvystupování s Hanou Pelikánovou s příspěvkem Dělníci a inteligence v období tzv. normalizace očima (a ušima) orální historie. Dílčí sonda do probíhajícího projektu.
 • Mezinárodní interdisciplinární workshop na téma Oral History of Communism v rámci IV. ročníku Goat Milk Festival of Memories (Bela Rechka – Bulharsko, 24.–26. 5. 2007), spoupořadatelství a spoluvystupování s Miroslavem Vaňkem, Hanou Pelikánovou, Jitkou Svobodovou, Petrou Chrenkovou, Danielou Kolevou a Dianou Ivanovou
 • Seminář grantového projektu Naratívna každodenosť v k ontextě historických zlomov v Česku(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnotpořádaný Ústavem etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave (Bratislava 27. a 28. 9. 2006), příspěvek s názvem Specifika francouzské oral history
 • Mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků České, slovenské a československé dějiny 20. století II pořádaná Fakultou humanitních studií Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Katedrou histórie Fakulty humanitních vied Univerzity Mateje Bela v Bánské Bystrici (Hradec Králové 7.–8. 3. 2007), příspěvek s názvem „Pane generále, Vy jste to byl“ aneb Obraz velitelů v paměti vojáků čs. zahraničního odboje
 • Mezinárodní konference Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. stoletípořádaná Ústavem českých dějin FF UK v Praze a Archivem hl. m. Prahy (Praha, 25.–27. 10. 2006), příspěvek s názvem „Zahyneš v letadle jako hrdina a Eda ti bude za to vděčný.“ Hrdinství, zbabělost a paměť vojáků druhého čs. zahraničního odboje
 • Sympozium O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR (Praha, 31. 1. a 1. 2. 2006), příspěvek s názvem „Je zde nebezpečí jednostranného pohledu…“ aneb Místo vzpomínkových prací vojáků druhého zahraničního odboje v české historiografii
 • Seminář grantového projektu Zachráněni na ostrově. Kapitoly ze života čs. emigrace ve Velké Británii za 2. světové války (Praha, 8. 12. 2005), příspěvek s názvem „Tihle lidé, pro Čecha poněkud neuvěřitelní“. Obraz života Velké Británie ve světle vzpomínkových prací vojáků čs. zahraničního odboje
 • IV. setkání historiků a příznivců orální historie na téma Orální historie a její interdisciplinární využití (Sovinec, 16.–18.6. 2005) pořádaná ÚSD AV ČR v Praze, Archivem UP v Olomouci a FHS UK v Praze, příspěvek s názvem Jak vyprávět o časech válečných? Životní příběhy vojáků 2. čs. zahraničního odboje
 • Mezinárodní konference pořádaná ÚSD AV ČR a Národním archivem v Praze s názvem „Československo 1945 – na rozhraní epoch nesvobody“ (Praha, 24. a 25. 5. 2005), příspěvek s názvem: „Den, na který jsme více než pět let čekali …“ Návraty roku 1945 v paměti vojáků čs. zahraniční armády.
 • Studentská vědecká konference 2003, katederní kolo na KH FF UP v Olomouci, příspěvek s názvem: „Mnichov“. Události roku 1938 v pamětech příslušníků čs. zahraniční armády.
 • Studentská vědecká konference 2002, katederní kolo na KH FF UP v Olomouci, příspěvek s názvem: Francie 1939-1940 očima vojáků druhého čs. zahraničního odboje.

Poslední aktualizace: leden 2017