Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.

Lenka_Kratka

 • Adresa: Centrum orální historie, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vlašská 355/9, 118 00  Praha 1 – Malá Strana
 • Telefon: (+420)  257 286 362
 • E-mail: kratka@usd.cas.cz

Vzdělání:

 • 2011-2017: Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, obor Hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.)
 • 2009–2011: Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha, obor Orální historie – Soudobé dějiny (Mgr.)
 • 2006–2008: Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha, obor Genderová studia (Mgr.)
 • 2002–2006: Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno, obor Sociologie – Psychologie (Bc.)

Praxe a zaměstnání:

 • od 2017: vědecká tajemnice Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
 • od 2013: výzkumná pracovnice v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
 • od 2013: odborná asistentka na Fakultě humanitních studií UK
 • 1995–2012: IT Back Office Support, ŠkoFIN, člen skupiny Volkswagen, Praha (od 2015 Volkswagen Financial Services)
 • 1992–1995: mateřská dovolená
 • 1990–1992: asistentka ředitele, hotelová společnost Suzop, Praha
 • 1987–1989: asistentka odbytu, Jihočeské tiskárny, České Budějovice

Odborné zaměření:

 • hospodářské a sociální dějiny Československa po druhé světové válce; historie podniku Československá námořní plavba (1948–1989); problematika služebních cest a práce v zahraničí v období centrálně plánované ekonomiky; vývoj firemní kultury po roce 1989; metodologie orální historie (interpretace narativních pramenů)

Členství v profesních organizacích:

 • od 2015: tajemnice dozorčí rady Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
 • od 2014: členka výkonného výboru České asociace orální historie
 • 2011–2013: členka revizní komise České asociace orální historie

Monografie:

 • Domovský přístav Praha. Československá námořní plavba v letech 1948-1989. Praha, Karolinum 2016
 • A History of the Czechoslovak Ocean Shipping Company, 1948–1989. Stuttgart: ibidem Verlag 2015

Články a studie:

 • „Blbneme, nesmyslně lítáme, všichni máme vysokej tlak.“ Proměny firemní kultury v českém podnikatelském prostředí od devadesátých let 20. století do současnosti – poznatky z pilotního výzkumu. In: Pavel Mücke – Martin Brychta (edd.). Na hranicích mezi minulostí a přítomností. Současné perspektivy orální historie. Praha – Ostrava: Česká asociace orální historie – Ostravská univerzita 2016, s. 225–235
 • „Kdo vlastně já jsem jako ta fotografka?“ obraz genderového řádu v odborných komentářích k fotografiím ženských aktů Petry Skoupilové. In: Blanka Knotková-Čapková – Tereza Jiroutová Kynčlová (edd.). Gender v textu a obraznosti. Představa, utopie, maska, sen a fantazie. Praha: Gender Studies 2016, s. 157–168
 • Czechoslovak seafarers before 1989: Living on the edge of freedom. The International Journal of Maritime History, 2016, Vol. 28 (2): 376–387
 • Realizace orálněhistorických rozhovorů jako nedílná součást zpracování dějin AMU. Iluminace, 2015, Vol. 27 (4): 55–67
 • Studená válka a hospodářská krize 50. let (na příkladu rozvoje námořní dopravy v Československu). In: Eduard Kubů – Jindřich Soukup – Jiří Šouša (eds.). Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století. Praha, Univerzita Karlova; VŠE; Ostrava, Ostravská univerzita 2015, s. 441–454
 • Jejich osudy jsou tak rozdílné, a přesto tak podobné. Komparace životopisných vyprávění dvou žen, které se věnují umělecké profesi. Theatrum historiae, 2014, 14: 117–136
 • Z Prahy až na konec světa. Životní pouť pracovníků zahraničního obchodu. In: Miroslav Vaněk – Lenka Krátká (eds.). Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace. Praha, Karolinum 2014, s. 231–271
 • Chránit si své tužky a štětce. Proměny podmínek života a práce lidí, kteří se věnují výtvarnému umění. In: Miroslav Vaněk – Lenka Krátká (eds.). Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace. Praha, Karolinum 2014, s. 319–350
 • There Is Nothing Better in My Life than That Moment when I Can Freely Create a Piece of Graphic Art. In: Los múltiples voces  de la historia oral/The many voices of oral history. Barcelona 2014. Elektronická publikace z konference International Oral History Association, http://www.ub.edu/historiaoral.barcelona2014/pdf/comunicaciones.pdf
 • Více než jen slova (o některých úskalích využívání metody orální historie). In: Michal Pavlásek – Jana Nosková (eds.). Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu. Brno, Etnologický ústav AV ČR 2013, s. 113–122
 • „Byłemciekawy, czymorze jest słone!“Czechosłowacka Żegluga Morska we wspomnieniach marynarzy czechosłowackich (1959–1989). Wrocławski rocznik historii mówionej, 2013, III: 187–204
 • Nejsou mezi námi jen slova. O některých úskalích využívání metody orální historie. In: Miroslav Vaněk – Přemysl Houda – Pavel Mücke (eds.). Deset let na cestě. Orální historie na Sovinci 2002–2011. Praha, Fakulta humanitních studií UK 2011, s. 42–57
 • Ženská na loď nepatří. Dimenze gender ve vzpomínkách bývalých československých námořníků. In: Blanka Knotková-Čapková (ed.). Mezi obzory. Gender v interdisciplinární perspektivě. Praha, Fakulta humanitních studií UK/Gender Studies 2011, s. 21–42
 • Československá námořní plavba v letech 1959–1989 očima československých námořníků. In: Naděžda Morávková a kol. Říká se… Sborník z odborné konference v Nečtinech. Plzeň, Západočeská univerzita 2011, s. 97–108
 • Profesionální žena Vladimíra Párala. Nejznámější ženská hrdinka Páralovy černé pentalogie ve světle feministické literární kritiky. In: Blanka Knotková-Čapková (ed.). Tváří v tvář. Gender jako metodologická kategorie literárních analýz. Praha: Gender Studies 2010, s. 70–91

Konference:

 • 19th International Oral History Conference s názvem Speaking, Listening, Interpreting: the Critical Engagements of Oral History pořádaná International Oral History Association, Oral History Association of India a Srishti Institute of Art, Design and Technology (Bangalore, 27. 6.–1. 7. 2016), příspěvek How People in Socialist Czechoslovakia Coped with Restrictions on Freedom to Travel
 • International Conference Oral History in Central-Eastern Europe: Current Research Areas, Challenges and Specificity pořádaná University of Lodź, Polish Oral History Association, Polish Academy of Sciences a European Network Remembrance and Solidarity (Lodź, 17.– 18. 9. 2015), příspěvek Is Teambuilding a Substitution for the Past Compulsory Man Day Parades? Development of the Corporate Culture in the Czech republic after 1989
 • Čtvrtá výroční konference COHA s názvem Na hranicích mezi minulostí a přítomností. Perspektivy orální historie pořádaná Českou asociací orální historie a Ostravskou univerzitou (Ostrava, 19.–20. 3. 2015), příspěvek Všude dobře, doma nejlíp? Cestování v předlistopadovém Československu v individuální perspektivě
 • XVIII. International Congress of Oral History s názvem Power and Democracy pořádaný International Oral History Association, Universitat de Barcelona (Barcelona, 9.–12. 7. 2014), příspěvek There Is Nothing Better in My Life than That Moment when I Can Freely Create a Piece of Graphic Art
 • European Social Science History Conference (Vídeň, 24.–26. 4. 2014), příspěvek There Is Nothing Better in My Life than That Moment when I Can Freely Create a Piece of Graphic Art – Work Conditions of Czech Artists Before and After 1989
 • 13th International Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe s názvem Old Rules and New Traditions: Generational Divides in Central and Eastern Europe, pořádaná School of Slavonic and East European Studies, University College London (Londýn, 19.–21. 2. 2014), příspěvek Czechoslovak Seamen before 1989 – Living on the Edge of Freedom
 • Alva Hajn (1938–1991) konference k životu a dílu pořádaná Galerií města Pardubic (Pardubice, 27. 9. 2013), příspěvek Svobodní umělci v nesvobodné době
 • Třetí výroční konference COHA s názvem Teoretické a metodologické aspekty orální historie pořádaná Českou asociací orální historie, Univerzitou Pardubice, Východočeským muzeem v Pardubicích, Statutárním městem Pardubice a fakultou humanitních studií UK v Praze (Pardubice, 21.–22. 3. 2013), příspěvek Ten pocit, když člověk něco tvoří, ten se nedá ničím nahradit… Životopisná vyprávění mužů a žen uměleckých profesí
 • Mezinárodní studentská vědecká konference s názvem Když výzkum, tak kvalitativní! Serpentinami bádání v terénu pořádaná Ústavem evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy University a Východoevropským vzdělávacím a kulturním centrem (Brno, 12.–13. 11. 2012), příspěvek O některých úskalích využívání metody orální historie
 • Třetí mezinárodní vědecká doktorandská konference s názvem Everyday Life of the Social Groups and Their Representatives In the Urban Environment in Central Europe, pořádaná Filozofickou fakultou Ostravské univerzity (Ostrava, 7. 6. 2012), příspěvek Czechoslovak Seamen As an Urban Population sui generis (1959–1989)
 • Druhá výroční konference COHA s názvem Říká se… aneb Teoretické, metodologické a didaktické aspekty orální historie pořádaná Českou asociací orální historie, Střediskem orální historie při Katedře historie Pedagogické fakulty ZČU v Plzni a Centrem orální historie ÚSD AV ČR v Praze (Nečtiny u Plzně, 16.–18. 3. 2011), příspěvek Československá námořní plavba očima československých námořníků
 • Mezinárodní konference s názvem L’HOMME . Gender Perspectives on 1968 – an International Comparison pořádaná Fakultou humanitních studií UK (Praha, 30. 5. 2008), příspěvek Femininity and Masculinity Construction in the Czech Film Poster in 1968

Poslední aktualizace: červen 2017